HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 189/2007/NQ-HĐND

Vinh, ngày 25 tháng 07 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀĐỀ ÁN GIẢI QUYẾT NHÀ Ở TẬP THỂ CŨ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VINH.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29/11/2005;
Căn cứ Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 về quy định chi tiết và hướng dẫnthi hành Luật Nhà ở;
Căn cứ Chỉ thị số 34/2006/CT-TTr ngày 26/09/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việctriển khai thi hành Luật Nhà ở;
Quyết định số 76/2004/QĐ-TTg ngày 06/05/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phêduyệt định hướng phát triển nhà đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 239/2005/QĐ-TTg ngày 30/9/2005 của Thủ tướng chính phủ phêduyệt đề án Xây dựng thành phố Vinh trở thành Trung tâm kinh tế Văn hóa vùng Bắctrung bộ;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVI nhiệm kỳ 2006 - 2010;
Xét Tờ trình số 4173/TTr-UBND ngày 05/7/2007 của UBND tỉnh Nghệ An v/v đề nghị thôngqua Đề án giải quyết nhà ở tập thể cũ trên địa bàn thành phố Vinh;
Trên cơ sở xem xét báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế & Ngân sách và ý kiến củacác đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề ángiải quyết nhà ở tập thể cũ trên địa bàn thành phố Vinh, với các nội dung sau:

1. Phạm vi áp dụng: Các khu nhàở tập thể trên địa bàn thành phố Vinh được hình thành trước năm 2005.

2. Mục tiêu:

Xử lý tồn đọng, quy hoạch cải tạo và xây dựng lại các khu nhà ở tập thểcũ, từng bước xóa bỏ và phấn đấu đến năm 2015 xóa bỏ hết các khu nhà ở tập thểcũ nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng các khu tập thể, đảm bảo các điều kiệnvề ăn ở, sinh hoạt cho mọi người dân đang sinh sống trong các khu tập thể, gópphần chỉnh trang và phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.

3. Nhiệm vụ:

- Điều tra khảo sát tình hình sử dụng đất tại các khu tập thể cũ; phânloại những khu tập thể có vị trí khu đất phù hợp quy hoạch, không phù hợp quyhoạch; những khu quy hoạch xây dựng nhà ở chung cư cao tầng, những khu quyhoạch chia lô đất ở dân cư tự xây, những khu cần tái định cư nơi khác để đưa ragiải pháp quy hoạch và thực hiện hợp lý;

- Trên cơ sở Luật Đất đai, Luật Nhà ở và các Nghị định, Thông tư hướngdẫn hiện hành, xem xét những khu tập thể cho quy hoạch chia lô đất ở mà dân đãvà đang tự xây, để thực hiện cấp quyền sử dụng đất ở và sở hữu nhà ở cho dân;

- Quy hoạch các khu tái định cư cho các khu tập thể phải di dời, quyhoạch xây dựng các khu chung cư để tái định cư tại chỗ và hỗ trợ cho dân đếnnơi ở mới theo quy định;

- Xây dựng cơ chế chính sách hoàn thiện cho những khu vực dân tự xây(chia lô), khu vực phải di dời do không phù hợp quy hoạch và những khu vực cóthể xây dựng các khu chung cư mới, hiện đại để cho dân tái định cư tại chỗ vàphục vụ nhà ở cho nhân dân nói chung;

- Xây dựng, đề xuất cơ chế chính sách cho các đối tượng đã tự xây và cóthể tự xây, phải di dời tái định cư nơi khác và tái định cư tại chỗ khu vực cóthể xây dựng chung cư mới hiện đại. Xây dựng ban hành các cơ chế chính sách chocơ quan, doanh nghiệp tham gia tự xây dựng chỗ ở cho đơn vị mình và các Doanhnghiệp tham gia đầu tư xây dựng các khu chung cư phục vụ tái định cư nơi khácvà tại chỗ;

- Điều tra, thống kê các đối tượng có đủ điều kiện xét duyệt giao đấttại chỗ, tái định cư nơi khác hoặc ở các khu chung cư mới xây dựng tại chỗ;

- Hoàn chỉnh hồ sơ giao đất, tiến hành giao đất và cấp giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất và nhà ở theo quy định.

4. Các giải pháp chủ yếu để thực hiện đề án:

a) Giải pháp về quy hoạch kiến trúc:

- Trên cơ sở số liệu điều tra khảo sát của 142 khu nhà ở tập thể; căn cứvào quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết các phường, xã của thành phố Vinh đãđược phê duyệt và điều kiện về diện tích đất đai của các khu nhà ở tập thể hiệntại, Đề án đề xuất:

+ Đối với các khu nhà tập thể phù hợp quy hoạch đất ở dân cư, nhưng đãtự xây và các hộ gia đình, cơ quan đề nghị chia lô tự xây, nay tiếp tục triểnkhai thực hiện theo các phương án sau:

Đối với khu vực đang triển khai chia lô tự xây theo hiện trạng (27 khutập thể): cho thực hiện việc cấp quyền sử dụng đất ở, nhà ở phù hợp Luật Đấtđai, Luật Nhà ở;

Đối với loại đã tự xây dựng (03 khu tập thể): thì thực hiện cấp quyền sửdụng theo dạng đất ở, nhà ở theo quy định và kiểm tra hạ tầng kỹ thuật để bổsung cải tạo, đấu nối.

Đối với 54 khu tập thể có diện tích < 3000 m2 phù hợp quyhoạch đất ở dân cư nhưng không thể xây dựng các khu chung cư tập trung: trên cơsở công nhận và xử lý các quyền sử dụng đất ở, nhà ở theo Luật định, đề xuấtcho quy hoạch xây dựng theo kiểu chia lô, trước hết bảo đảm đủ để tái định cưtại chỗ cho các hộ đang sống trong các khu tập thể nói trên. Số lô còn lại (nếucó) thì giải quyết cho các đối tượng theo quy định hiện hành.

+ Đối với 12 khu tập thể có diện tích ³ 3.000 m2 phù hợp quyhoạch đất ở, trong đó:

02 khu tập thể tại Xí nghiệp may Việt Đức cũ và Công ty Kinh doanh tổnghợp đã được duyệt quy hoạch Dự án xây dựng Khu chung cư phường Hồng Sơn do Tổngcông ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội làm chủ đầu tư, nay đề nghị có biệnpháp tích cực để tiếp tục thực hiện có hiệu quả (xây dựng phương án tái định cưtại chỗ khu nhà chung cư mới).

10 khu tập thể đề nghị cho lập dự án quy hoạch xây dựng nhà ở chung cưhiện đại, có thể kết hợp với Văn phòng và dịch vụ khác phục vụ kinh doanhthương mại để kêu gọi thu hút các nhà đầu tư, nhằm giải quyết tái định cư tạichỗ cho những hộ trong các khu tập thể được lập dự án và góp phần giải quyếtnhu cầu nhà ở cho các đối tượng khác ở thành phố Vinh.

+ Đối với 46 khu tập thể không phù hợp quy hoạch đất ở dân cư, nằm trongcác dự án QHXD các công trình công cộng như: Công viên Thành cổ Vinh; Lâm viênNúi Quyết hoặc các khu vực khác như Khu tập thể dệt kim Hoàng Thị Loan tại khối14, phường Bến Thủy: Xem xét công nhận quyền sử dụng đất ở, nhà ở theo luậtđịnh để thực hiện tái định cư, trong đó cần phải thông báo cụ thể phương thức,thời gian thực hiện và công khai hoá cho dân biết. Lưu ý:

Đối với 23 khu tập thể với 513 hộ và 1.886 nhân khẩu đã được UBND tỉnhphê duyệt quy hoạch khu tái định cư chia lô đất ở mới thì phải đẩy nhanh quátrình xây dựng hạ tầng và thực hiện các khu tái định cư, công khai việc phânchia cho dân rõ.

Lập phương án tái định cư mới cho 23 khu tập thể phải di dời còn lại với478 hộ và 1.800 nhân khẩu. Dự kiến như sau:

Tái định cư nơi ở mới tại các khu vực quy hoạch chia lô đất ở trên địabàn thành phố Vinh;

Phối hợp với các nhà đầu tư xây dựng các khu đô thị mới để có phương ántái định cư cho các hộ.

b) Giải pháp hỗ trợ về cơ chế chính sách.

- Chính sách về đất đai cho những hộ được quy hoạch chia lô tái định cưtại chỗ và tái định cư ở nơi khác: Thực hiện theo các quy định hiện hành

- Giải pháp cơ chế chính sách cho các Doanh nghiệp, Tổ chức và Nhà đầutư xây dựng cải tạo các khu nhà ở tập thể thành các khu nhà ở chung cư:

+ Về cơ chế chính sách đất đai, vốn đầu tư cho các dự án xây dựng cảitạo các khu nhà ở tập thể thành các khu nhà ở chung cư theo mô hình nhà ở xãhội, được áp dụng theo cơ chế chính sách nhà ở xã hội.

+ Đối với những dự án kết hợp xây dựng nhà ở xã hội với nhà ở thương mạitheo quy định được duyệt, thì sẽ được hưởng các chế độ ưu đãi của nhà ở theomức độ, tỷ lệ mà dự án tham gia giải quyết nhu cầu nhà ở xã hội tại nơi dự ánđầu tư.

+ Đối với những khu nhà ở tập thể có diện tích đất ³ 3.000 m2phù hợp quy hoạch đất ở: Khuyến khích các Doanh nghiệp, Tổ chức, cá nhân thamgia đầu tư xây dựng cải tạo lại các khu nhà ở tập thể thành các khu nhà ở chungcư hiện đại theo mô hình nhà ở xã hội, hoặc kết hợp giữa nhà ở xã hội với nhà ởthương mại, theo cơ chế bảo đảm tái định cư cho tất cả các hộ dân cư đang sốngtrong các khu nhà ở tập thể đó và góp phần giải quyết nhà ở cho đô thị và chỉnhtrang đô thị.

- Cơ chế chính sách cho những hộ đang sống trong các khu nhà ở tập thểkhi thực hiện dự án xóa nhà ở tập thể:

+ Đối với những hộ đã tự xây nhà ở kiên cố (cũ) thì rà soát kiểm tratính hợp lệ theo quy định của Luật Đất đai, Luật Nhà ở và các Nghị định có liênquan để hợp thức hóa các loại giấy tờ sử dụng đất, nhà ở. Kiểm tra hạ tầng nếucần phải đầu tư thì phối hợp Nhà nước và dân đầu tư xây dựng hoàn chỉnh.

+ Đối với những hộ có thu nhập và khả năng tài chính để tự xây dựng nhàở sau khi được nhà nước giao đất ở tại các khu nhà ở tập thể theo quy hoạchchia lô được duyệt, thì nhà nước tạo điều kiện thuận lợi về các thủ tục giaođất và cấp phép xây dựng.

+ Đối với những hộ thu nhập thấp, không đủ năng lực tài chính để đượcgiao đất và tự xây dựng nhà ở cho mình thì nhà nước tạo điều kiện để các hộ nàyđược thuê hoặc thuê mua nhà ở tại các khu chung cư phù hợp.

+ Đối với những hộ đang ở trong các khu nhà ở tập thể có diện tích khuđất từ 3.000 m2 trở lên, phù hợp quy hoạch, phải thực hiện dự ánQHXD nhà ở chung cư mới hiện đại theo mô hình nhà ở xã hội kết hợp thương mạitheo nguyên tắc tái định cư tại chỗ và điều kiện nơi ở mới của họ được cảithiện hơn căn hộ tập thể trước khi dự án thực hiện.

+ Đối với những hộ đang sống trong các khu nhà ở tập thể phải di dời dokhông phù hợp QHXD nhà ở để thực hiện các dự án khác thì bố trí tái định cư tạinơi khác theo quy hoạch được duyệt và được hưởng các chế độ đền bù giải phóngmặt bằng theo quy định và nếu có nhu cầu đến nơi ở mới thì được giao đất theoquy định Luật đất đai và các văn bản dưới Luật hiện hành.

5. Đối với khu chung cư Quang Trung:

Khu chung cư Quang Trung thực hiện cơ chế chính sách theo Nghị quyết số 34/2007/NQ-CP ngày 03/7/2007 Chính phủ về một số giải pháp để thực hiện việccải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhândân tỉnh Nghệ An căn cứ Nghị quyết này và các quy định của Chính phủ, ban hànhquyết định phê duyệt Đề án giải quyết nhà ở tập thể cũ trên địa bàn thành phốVinh.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Nghệ An khoá XV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25 tháng 7 năm2007./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Trung