HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

Về Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2008

_____________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
KHOÁ XIV - KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung các loại đất;

Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điểm của Nghị định 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Thông tư số 114/2004/TT-BTC ngày 26/11/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1727/TT-UBND ngày 6/12/2007 của UBND tỉnh về quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2008; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế ngân sách và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

I. Quy định về giá các loại đất trên địa bản tỉnh năm 2008:

- Đất nông nghiệp

- Đất ở khu vực các huyện, thị xã

- Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Mọi trường hợp điều chỉnh giá đất thuộc thẩm quyền tại một số vị trí đất, khu vự đất, loại đất trong năm. Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng phương án trình xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp trước khi quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp tại kỳ họp gần nhất.

II. Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này

Nghị quyết này được Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIV- kỳ họp thứ chín thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2007./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Đình Phách