HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 191/2007/NQ-HĐND

Vinh, ngày 25 tháng 07 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN NGHĨA ĐÀN ĐỂ THÀNHLẬP THỊ XÃ THÁI HÒA; THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ THÁI HÒA TỈNH NGHỆAN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 72/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 của Chính phủ về phân loại đôthị và cấp quản lý đô thị;
Căn cứ Quyết định số 64B/HĐBT ngày 12/09/1981 của Hội đồng Bộ trưởng (naylà Chính phủ) về việc điều chỉnh địa giới hành chính của các huyện, xã có địagiới chưa hợp lý;
Sau khi xem xét Tờ trình số: 4027/TTr-UBND ngày 29 tháng 06 năm 2006 của UBND tỉnhNghệ An về việc đề nghị thông qua đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyệnNghĩa Đàn để thành lập thị xã Thái Hòa; thành lập các phường thuộc thị xã TháiHòa tỉnh Nghệ An;
Trên cơ sở xem xét báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dântỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua đề ánđiều chỉnh địa giới hành chính huyện Nghĩa Đàn để thành lập Thị xã Thái Hòa;thành lập các phường thuộc thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.

1. Thành lập thị xã Thái Hòatrên cơ sở toàn bộ diện tích, dân số của thị trấn Thái Hòa và 7 xã: NghĩaQuang, Nghĩa Hòa, Nghĩa Mỹ, Nghĩa Tiến, Tây Hiếu, Đông Hiếu và Nghĩa Thuận củahuyện Nghĩa Đàn.

Thị xã Thái Hòa có 13.514,36 hadiện tích tự nhiên, 66.000 nhân khẩu;

Địa giới hành chính của thị xãThái Hòa: phía Đông giáp huyện Quỳnh Lưu và Nghĩa Đàn; phía Tây, phía Nam vàphía Bắc giáp huyện Nghĩa Đàn.

2. Điều chỉnh địa giới hànhchính thị trấn Thái Hòa và các xã Nghĩa Quang, Tây Hiếu, Nghĩa Hòa để thành lập5 phường: Hòa Hiếu, Quang Phong, Quang Tiến, Hưng Tiến và Long Sơn thuộc thị xãThái Hòa

a) Thành lập phường Hòa Hiếutrên cơ sở toàn bộ diện tích, dân số của thị trấn Thái Hòa.

Phường Hòa Hiếu có 459,23 ha diệntích tự nhiên, 10.742 nhân khẩu.

Địa giới hành chính của phườngHòa Hiếu: phía Đông giáp xã Nghĩa Trung huyện Nghĩa Đàn, phía Tây giáp phườngQuang Tiến, phía Nam giáp phường Long Sơn, phía Bắc giáp phường Quang Phong vàxã Nghĩa Trung huyện Nghĩa Đàn;

b) Điều chỉnh địa giới hànhchính xã Nghĩa Quang để thành lập phường Quang Phong và phường Quang Tiến.

- Thành lập phường Quang Tiếntrên cơ sở 769,10 ha diện tích tự nhiên; 9.293 nhân khẩu (thuộc 12 xóm dân cư:Lê Lợi, Lam Sơn, Liên Hương, Quang Trung, Quang Thịnh, Thí Nghiệm, Quang Phú,Dốc Cao, Tây Hồ 1, Tây Hồ 2, Xưởng 250 và Trung Nghĩa) của xã Nghĩa Quang.

Phường Quang Tiến có 769,10 hadiện tích tự nhiên, 9.293 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường QuangTiến: phía Đông giáp phường Hòa Hiếu, phường Long Sơn; phía Tây giáp xã NghĩaTiến và xã Nghĩa Thắng huyện Nghĩa Đàn; phía Nam giáp xã Nghĩa Tiến; phía Bắcgiáp ph­ường Quang Phong.

- Thành lập phường Quang Phongtrên cơ sở 623,66 ha diện tích tự nhiên, 3.921 nhân khẩu (thuộc 5 xóm dân cư :Cồn Vang, Làng Đóng, Nghĩa Sơn, Nam Cường và Chế Biến Lâm sản ) của xã NghĩaQuang.

Phường Quang Phong có 623,66 hadiện tích tự nhiên, 3.921 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường QuangPhong: phía Đông giáp xã Nghĩa Trung huyện Nghĩa Đàn, phía Tây giáp xã NghĩaThắng huyện Nghĩa Đàn, phía Nam giáp phường Quang Tiến và phường Hòa Hiếu, phíaBắc giáp xã Nghĩa Hồng huyện Nghĩa Đàn.

c) Điều chỉnh địa giới hànhchính của xã Tây Hiếu để thành lập phường Hưng Tiến

- Thành lập phường Hưng Tiếntrên cơ sở điều chỉnh 653,23 ha diện tích tự nhiên, 4.488 nhân khẩu (thuộc 13xóm dân cư bao gồm các xóm: Hưng Bắc, Hưng Phú, Hiếu Thành, Hưng Đông, HưngXuân, Hưng Tây, Hưng Tân, Hưng Nam, An Ninh, Nghĩa Hưng, Hưng Lợi, Hưng Thị, PhúAn) của xã Tây Hiếu.

Phường Hưng Tiến có 653,23 hadiện tích tự nhiên, 4.488 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường HưngTiến: phía Đông giáp xã Nghĩa Tiến và xã Nghĩa Hòa, phía Tây giáp xã NghĩaTiến, phía Nam giáp xã Tây Hiếu, phía Bắc giáp xã Nghĩa Tiến;

- Sau khi điều chỉnh địa giớihành chính để thành lập phường Hưng Tiến, xã Tây Hiếu còn lại 1.930,69 ha diệntích tự nhiên, 2.780 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Tây Hiếu:phía Đông giáp xã Nghĩa Hòa; phía Tây giáp xã Nghĩa Đức huyện Nghĩa Đàn; phíaNam giáp xã Nghĩa An huyện Nghĩa Đàn; phía Bắc giáp phường Hưng Tiến, xã NghĩaTiến và xã Nghĩa Hiếu huyện Nghĩa Đàn;

d) Điều chỉnh địa giới hànhchính xã Nghĩa Hòa để thành lập phường Long Sơn

- Thành lập phường Long Sơn trêncơ sở 424,7 ha diện tích tự nhiên và 4.541 nhân khẩu (thuộc 10 xóm dân cư: TânLong, xóm Đảo, xóm 1 đến xóm 8 Long Sơn) của xã Nghĩa Hòa.

Phường Long Sơn có 424,7 ha diệntích tự nhiên và 4.541 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường LongSơn: phía Đông giáp xã Nghĩa Mỹ; phía Tây giáp phường Quang Tiến và xã NghĩaTiến; phía Nam giáp xã Nghĩa Hòa; phía Bắc giáp phường Hòa Hiếu;

- Sau khi điều chỉnh địa giớihành chính để thành lập phường Long Sơn, xã Nghĩa Hòa còn lại 1.194,93 ha diệntích tự nhiên, 2.332 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã NghĩaHòa: phía Đông giáp xã Nghĩa Mỹ và xã Đông Hiếu; phía Tây giáp xã Nghĩa Tiến,xã Tây Hiếu, phường Hưng Tiến và xã Nghĩa An huyện Nghĩa Đàn; phía Nam giáp xãNghĩa Long và xã Nghĩa Khánh huyện Nghĩa Đàn; phía Bắc giáp phường Long Sơn;

Sau khi điều chỉnh địa giới hànhchính thị trấn Thái Hòa và các xã để thành lập các phường mới, thị xã Thái Hòasẽ có 11 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 5 phường: Quang Phong, Quang Tiến,Long Sơn, Hưng Tiến, Hòa Hiếu và 6 xã: Nghĩa Hòa, Tây Hiếu, Nghĩa Mỹ, Nghĩa Thuận,Đông Hiếu, Nghĩa Tiến.

3. Huyện Nghĩa Đàn sau khi điềuchỉnh địa giới hành chính để thành lập thị xã Thái Hòa còn lại 61.754,01 hadiện tích đất tự nhiên, 129.158 nhân khẩu, 24 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồmcác xã: Nghĩa Bình, Nghĩa Thắng, Nghĩa Thịnh, Nghĩa Hưng, Nghĩa Hội, NghĩaTrung, Nghĩa Liên, Nghĩa Mai, Nghĩa Yên, Nghĩa Minh, Nghĩa Lâm, Nghĩa Lạc,Nghĩa Lợi, Nghĩa Thọ, Nghĩa Hiếu, Nghĩa Tân, Nghĩa Sơn, Nghĩa Hồng, Nghĩa Phú,Nghĩa Long, Nghĩa Lộc, Nghĩa An, Nghĩa Khánh và Nghĩa Đức.

Địa giới hành chính của huyệnNghĩa Đàn: phía Bắc giáp tỉnh Thanh Hóa; phía Nam giáp huyện Tân Kỳ; phía Đônggiáp Thị xã Thái Hòa và huyện Quỳnh Lưu; phía Tây giáp huyện Quỳ Hợp.

Điều 2. Giao UBND tỉnhlập hồ sơ trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25 tháng 07 năm 2007./.’

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Trung