HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

Về thông qua dự kiến phân loại đơn vị hành chính tỉnh Hưng Yên

___________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

KHOÁ XIV KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1710/TTr-UBND ngày 04/12/2007 của UBND tỉnh về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

I - Thông qua dự kiến phân loại đơn vị hành chính tỉnh Hưng Yên

Tổng số 147 điểm, trong đó:

- Về dân số: tỉnh có 1.152.538 người, đạt 100,28 điểm.

- Về diện tích tự nhiên: tỉnh có 92.309,32 ha, đạt 40,38 điểm.

- Yếu tố đặc thù: về tỷ lệ thu, chi ngân sách trên địa bàn tỉnh trung bình 3 năm 2004, 2005, 2006 là 109,48% đạt 5,95 điểm.

Phân loại đơn vị hành chính tỉnh Hưng Yên đạt loại III.

II - HĐND giao UBND tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá XIV kỳ họp thứ chín biểu quyết thông qua./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Đình Phách