HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm và xác nhận kết quả bầu cử kiện toàn chức danh Uỷ viên UBND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2004 - 2009

___________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

KHOÁ XIV KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01/4/2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên UBND các cấp;

Căn cứ Thông báo số 299/TB-TU ngày 04/12/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc giới thiệu để bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh;

Căn cứ kết quả biểu quyết và biên bản bầu cử kiện toàn chức danh Uỷ viên UBND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2004-2009,

QUYẾT NGHỊ:

I - Miễn nhiệm chức danh Uỷ viên UBND tỉnh:

1- Ông Nguyễn Tiến Trải, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ, nghỉ hưu.

2- Ông Đỗ Văn Khoa, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, nghỉ hưu.

II - Xác nhận kết quả bầu cử kiện toàn chức danh Uỷ viên UBND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2004 - 2009 như sau:

1- Bà Đỗ Thị Phượng, Giám đốc Sở Nội vụ.

2- Ông Phạm Hồng Hương, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh. 

III - Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân tỉnh thể chế hoá trình Chính phủ phê chuẩn theo quy định của Luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIV- kỳ họp thứ chín thông qua.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Đình Phách