HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 197/2007/NQ-HĐND

Vinh, ngày 17 tháng 09 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC XÁC NHẬN KẾT QUẢ MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ PHÓCHỦ TỊCH UBND TỈNH NHIỆM KỲ 2004 - 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ kết quả biểu quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh,tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khoá XV, ngày 17 tháng 09 năm 2007
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Xác nhận ông: HoàngTrần Ky được miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2009 đểnhận nhiệm vụ mới.

Điều 2. Giao cho Uỷ ban nhândân tỉnh hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn theo quyđịnh của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hộiđồng nhân dân tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ 10 thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Trung