HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 198/2007/NQ-HĐND

Vinh, ngày 17 tháng 09 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC XÁC NHẬN KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG PHÓ CHỦ TỊCHUBND TỈNH NGHỆ AN NHIỆM KỲ 2004 - 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ kết quả bầu cử bổ sung thành viên UBND tỉnh Nghệ An, tại kỳ họp thứ 10, HĐNDtỉnh khoá XV, ngày 17 tháng 09 năm 2007
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Xác nhận: ôngNguyễn Xuân Đường, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnhuỷ, được bầu bổ sung giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004 -2009.

Điều 2. Giao cho Uỷ bannhân dân tỉnh hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn theoquy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã đượcHội đồng nhân dân tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ 10 thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Trung