HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

Bổ sung mặt hàng được trợ giá vào Nghị Quyết số 17/2007/ NQ–HĐND ngày 12/12/2007 của HĐND về việc Ban hành quy định mặt hàng, địa bàn,b đối tượng, mức hỗ trợ, đơn vị cung ứng các mặt hàng chính sách và tiêu thụ sản phẩm hàng hoá được sản xuất tại địa phương giai đoạn 2008 - 2010

____________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG KHÓA XV- KỲ HỌP THỨ XII

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 20/1998/NĐ-CP ngày 31/3/1998 của Chính phủ về phát triển thương mại miển núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc;

Căn cứ Nghị định số 02/2002/NĐ-CP ngày 03/1/2002 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 20/1998/ NĐ-CP ngày 31/3/1998 cùa Chính phủ về phát triển thương mại miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc;

Căn cứ Quyết dịnh số 151/QĐ-TTg ngày 29/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2007;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2002/TTLT /BTM-UBDTMN-BTC-BKHĐT ngày 12/8/2002 của bộ Thương mại, Uỷ ban Dân tộc và Miền núi, bộ Tài chính, bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thi hành Nghị định số 02/2002/NĐ-CP ngày 03/1/2002 và Nghị định số 20/1998/ NĐ-CP ngày 31/3/1998 của Chính phủ vế phát triển thương mại miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc;

Sau khi xem xét Tờ trình số 212/TTr - UBND ngày 07/11/2008 của UBND tỉnh về việc bổ sung mặt hàng trợ giá vào Nghị quyết số 17/2007/ NQ - HĐND ngày 12/12/2007 của HĐND;

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung điều 1 Nghị quyết số: 17/2007/NQ-HĐND ngày 12/12/2007 của HĐND về việc Ban hành quy định mặt hàng, địa bàn, đối tượng, mức hỗ trợ, đơn vị cung ứng các mặt hàng chính sách và tiêu thụ sản phẩm hàng hoá được sản xuất tại địa phương giai đoạn 2008 - 2010 cụ thể như sau :

- Bổ sung mặt hàng muối I ốt vào điểm a, khoản 1, điểu 1.

- Bổ sung mức trợ giá đối với mặt hàng muối I ốt bao gồm chi phí công trộn I ốt và bao PE vào điểm b, khoản 3, điều l.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20/12/2008, được áp dụng từ năm ngân sách năm 2009 - 2010.

Điều 3. Hội nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khoá XV - kỳ họp thứ 12 thông qua

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Viết Xuân