HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc*******

SỐ: 33-CP

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 1978

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC BỔ SUNG NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC CẤPHUYỆN TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ KINH TẾ

Đại hội IV của Đảng đã quyết định:“Xây dựng huyện vững mạnh, thật sự trở thành đơn vị kinh tế nông – công nghiệp;lấy huyện làm địa bàn tổ chức lại sản xuất, tổ chức và phân công lại lao động mộtcách cụ thể và kết hợp công nghiệp với nông nghiệp, kinh tế toàn dân với kinh tếtập thể, công nhân với nông dân. Xây dựng chính quyền cấp huyện thành một cấpNhà nước quản lý kế hoạch toàn diện và có ngân sách, một cấp quản lý sản xuất,quản lý lưu thông và đời sống ở huyện”.

Hội nghị lần thứ hai của Ban chấphành trung ương Đảng và tiếp theo Bộ Chính trị đã ra chỉ thị về những chủtrương, biện pháp lớn và chủ yếu để cụ thể hóa nghị quyết của Đại hội Đảng vềxây dựng huyện. Nay Hội đồng Chính phủ đề ra những quy định về nhiệm vụ, quyềnhạn và trách nhiệm của chính quyền Nhà nước cấp huyện trong lĩnh vực quản lýkinh tế nhằm đáp ứng yêu cầu về xây dựng huyện, tổ chức sản xuất, đời sống trênđịa bàn huyện.

Trong việc quy định nhiệm vụ,quyền hạn và trách nhiệm của cấp huyện, cần quán triệt đầy đủ chức năng, nhiệmvụ chủ yếu của cấp huyện như đã ghi trong chỉ thị của Bộ Chính trị:

- “Cấp huyện là một cấp quản lýcác mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng trong huyện, là cấp quảnlý kế hoạch toàn diện và có ngân sách. Cấp huyện quản lý về mặt hành chính Nhànước và về mặt sản xuất, kinh doanh, lưu thông, phân phối, về mặt hoạt động vănhóa giáo dục, y tế và tổ chức chăm sóc đời sống nhân dân trong huyện.

- Cấp huyện là trung tâm chỉ đạotiến hành đồng thời ba cuộc cách mạng ở nông thôn, trang bị kỹ thuật cho nôngnghiệp huyện, thực hiện cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp, xác lậpvà hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, kết hợp cải tạo với xây dựng,nhằm tổ chức lại sản xuất, tổ chức và phân công lại lao động trên địa bàn huyện,đưa nông nghiệp tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa; xây dựng huyện thànhđơn vị kinh tế nông – công nghiệp thích hợp với điều kiện trong huyện và phù hợpvới quy hoạch của tỉnh và của cả nước.

- Cấp huyện vừa giáo dục chonhân dân làm tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước, vừa trực tiếp tổ chức ngày càng tốthơn đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân trong huyện, bảo đảm an ninhchính trị, trật tự xã hội, củng cố quốc phòng, xây dựng nông thôn mới xã hội chủnghĩa, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa trong huyện.

- Cấp huyện là một cấp của bộmáy quản lý Nhà nước đặt dưới sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp của cấp tỉnh vàđược giao quyền trực tiếp chỉ đạo và quản lý cấp xã, các hợp tác xã, các đơn vịxí nghiệp và các cơ quan Nhà nước phân cấp quản lý cho huyện. Bộ máy chuyên môncủa các ngành ở cấp huyện là một bộ phận của hệ thống quản lý các ngành trongphạm vi cả nước”.

Quy định nhiệm vụ, quyền hạnvà trách nhiệm của cấp huyện để đáp ứng yêu cầu về xây dựng huyện thành đơn vịkinh tế nông – công nghiệp, về tổ chức sản xuất và đời sống trên địa bàn huyệnlà vấn đề rộng lớn và rất phức tạp; có những vấn đề đã sáng tỏ, nhưng cũng cònnhững vấn đề phải làm thử để rút kinh nghiệm thì mới có thể kết luận được. Từthực tiễn này, sẽ xây dựng luật về tổ chức chính quyền các cấp để trình Quốc hộiban hành.

I.NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC CẤP HUYỆN TRONGLĨNH VỰC QUẢN LÝ KINH TẾ

1. Để đápứng yêu cầu xây dựng huyện thành đơn vị kinh tế nông – công nghiệp (ở miền núilà lâm – nông – công nghiệp), nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của chính quyềnNhà nước cấp huyện trong lĩnh vực quản lý kinh tế được bổ sung và quy định nhưsau:

a) Xây dựng quy hoạch của huyệnkhớp với quy định về phân vùng kinh tế của trung ương và quy hoạch chung của tỉnh;chỉ đạo thực hiện quy hoạch này sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh xét duyệt.

Xây dựng kế hoạch phát triểnkinh tế - văn hóa – xã hội của huyện; chỉ đạo thực hiện kế hoạch này sau khi đượcỦy ban nhân dân tỉnh duyệt những chỉ tiêu cơ bản theo quy định của Nhà nước.

b) Tổ chức và phân công lại laođộng trên địa bàn huyện, bao gồm lao động của các hợp tác xã, các cơ sở quốcdoanh và lao động trong các thành phần kinh tế khác; tích cực và chủ động dùngmọi hình thức tổ chức, mọi phương pháp quản lý và điều hành lao động để bảo đảmtận dụng tốt nhất các nguồn lao động trong huyện, kết hợp với việc chủ động tậndụng mọi đất đai và tài nguyên khác trên địa bàn huyện.

c) Xây dựng cơ cấu sản xuất củahuyện, tổ chức quản lý các cơ sở sản xuất (nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp,công nghiệp và thủ công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải…); lựa chọn và thựchiện các hình thức tổ chức sản xuất tốt nhất căn cứ vào đặc điểm kinh tế củahuyện để từng bước xây dựng trên địa bàn huyện một cơ cấu sản xuất nông – côngnghiệp hoặc nông – lâm – công nghiệp, hoặc nông – ngư – công nghiệp.

d) Chỉ đạo việc cải tạo xã hộichủ nghĩa trong huyện, củng cố và hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa;xây dựng và quản lý các hợp tác xã, các xí nghiệp quốc doanh, quản lý các thànhphần kinh tế khác.

đ) Tổ chức quản lý các hoạt độngcung ứng vật tư phục vụ sản xuất và xây dựng trong huyện; tổ chức quản lý việcthu mua các sản phẩm hàng hóa do các đơn vị cơ sở trong huyện làm ra, tổ chứcquản lý công tác lưu thông phân phối, quản lý thị trường theo sự phân công cụthể của Nhà nước.

e) Quản lý tài chính Nhà nướctrên địa bàn huyện theo đúng quy định về phân cấp quản lý tài chính của Nhà nước;xây dựng ngân sách huyện và chỉ đạo thực hiện ngân sách này sau khi được Ủy bannhân dân tỉnh duyệt.

g) Tham gia ý kiến với cấp tỉnhvà trung ương về phân bố lực lượng sản xuất chung trong huyện; phục vụ và giúpđỡ các đơn vị cơ sở trực thuộc trung ương hoặc tỉnh đặt trong huyện; phát biểuý kiến về việc xây dựng kế hoạch của các đơn vị trực thuộc trung ương hoặc tỉnhđặt tại huyện để phục vụ cho sản xuất hay tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, lâmnghiệp, ngư nghiệp sản xuất trên địa bàn huyện; kiểm tra, đôn đốc các đơn vịnày thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo đúng kế hoạch, pháp luật, chính sách, chế độcủa Nhà nước.

h) Chăm lo đời sống vật chất vàvăn hóa của mọi người trong huyện.

i) Giám sát, kiểm tra tất cả cáctổ chức kinh tế và các cơ quan Nhà nước hoạt động trên địa bàn huyện về chấphành kế hoạch Nhà nước, các pháp luật, các chính sách, chế độ…do Nhà nước banhành nhằm bảo đảm chế độ làm chủ tập thể của nhân dân lao động, tôn trọng đầy đủpháp chế xã hội chủ nghĩa theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

2. Về quy hoạchvà kế hoạch

a) Về quy hoạch,Ủy ban nhân dân huyện:

- Phải nắm vững các điều kiện tựnhiên, kinh tế, xã hội trong huyện, và căn cứ vào sự phân vùng kinh tế củatrung ương và quy hoạch chung của tỉnh để xây dựng quy hoạch của huyện, đưa raHội đồng nhân dân huyện quyết định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh duyệt.

- Phải xây dựng quy hoạch tổngthể của huyện trước khi xây dựng quy hoạch cụ thể của từng ngành trong huyện,và căn cứ vào quy hoạch của từng ngành để soát xét lại quy hoạch tổng thể.

- Tổ chức từng bước việc thực hiệnquy hoạch của huyện sau khi được duyệt. Trong khi lập quy hoạch của huyện, đối với những vấn đề của khu vực kinh tế tập thể, vừa hướng dẫn các đơn vị kinh tếtập thể theo phương hướng chung, vừa phát huy sáng kiến và quyền chủ động củacác đơn vị đó.

- Theo quy hoạch của huyện đã đượcduyệt, phân bố cụ thể các đơn vị sản xuất và kinh doanh do huyện trực tiếp quảnlý chỉ đạo các đơn vị này xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật khớp với quy hoạchchung.

- Tham gia ý kiến vào việc bốtrí địa điểm cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh của tỉnh hoặc trung ương trựctiếp quản lý, đặt tại huyện để phục vụ sản xuất hoặc để tiêu thụ các sản phẩmdo các đơn vị sản xuất trong huyện làm ra, nhằm tạo thành cơ cấu hợp lý và cóhiệu quả kinh tế cao.

b) Về kế hoạch,Ủy ban nhân dân huyện:

- Dựa vào các quy hoạch của huyệnđã được duyệt và căn cứ vào số kiểm tra của tỉnh giao để xây dựng kế hoạch 5năm và kế hoạch hàng năm về phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội của huyệntheo đúng nội dung, phương pháp, trình tự, tiến độ kế hoạch hóa của Nhà nướcquy định, đưa Hội đồng nhân dân huyện quyết định và trình Ủy ban nhân dân tỉnhduyệt các chỉ tiêu chủ yếu và những cân đối lớn.

- Nội dung kế hoạch của huyện phảitoàn diện, bao gồm đầy đủ các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội từ sản xuất, xây dựngđến lưu thông, phân phối, tổ chức đời sống vật chất và văn hóa trên địa bàn huyện.

Đối với phần kinh tế trực thuộchuyện, phải bố trí ăn khớp giữa các khâu của quá trình tái sản xuất, bảo đảmcho quá trình ấy được tiến hành thông suốt và đạt hiệu quả kinh tế cao.

Đối với phần kinh tế trực thuộctỉnh và trung ương đặt tại huyện, phải đưa vào cân đối trong kế hoạch của huyệnnhững vấn đề có liên quan đến sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sốngthuộc trách nhiệm của chính quyền Nhà nước cấp huyện giải quyết.

Với sự giúp đỡ của Ủy ban nhândân tỉnh, phải cố gắng xây dựng một số bảng cân đối trên địa bàn toàn huyện:cân đối lao động xã hội; cân đối đất đai; cân đối nguyên liệu, vật liệu của địaphương cho sản xuất và xây dựng; cân đối lương thực, thực phẩm và các hàng tiêudùng chủ yếu cho nhân dân. Phải đặt vấn đề phân bố và tận dụng lao động, khaithác tài nguyên (đất, rừng, biển…), phát huy công suất của cơ sở vật chất - kỹthuật hiện có và sắp có của huyện lên vị trí trung tâm trong cân đối kế hoạch củahuyện.

- Trong việc xây dựng kế hoạch ởhuyện, một mặt phải bảo đảm huyện là một bộ phận cấu thành trong kế hoạch của tỉnh;mặt khác, phải liên kết được hoạt động của các đơn vị cơ sở trong huyện theo nhữngphương hướng và mục tiêu thống nhất của huyện, nhằm từng bước xây dựng huyện thành đơn vị kinh tế nông – công nghiệp.

Phải bảo đảm sự nhất trí giữacác ty, sở và Ủy ban nhân dân huyện trong việc xây dựng kế hoạch về từng ngành ởhuyện. Khi có ý kiến khác nhau thì Ủy ban nhân dân huyện và các ty, sở có liênquan phải cùng nhau bàn bạc; trường hợp không nhất trí thì phải báo cáo rõ khitrình Ủy ban nhân dân tỉnh xét duyệt kế hoạch của huyện.

Phải thực hiện tốt việc xây dựngvà tổng hợp kế hoạch của huyện từ các đơn vị kinh tế cơ sở (hợp tác xã, xí nghiệpquốc doanh…), phát huy quyền làm chủ tập thể và trí sáng tạo của nhân dân, pháthuy các năng lực hiện có của từng đơn vị, phát triển sự phân công, hợp tác giữacác đơn vị, các ngành trong huyện.

- Chấp hành nghiêm chỉnh các chỉtiêu pháp lệnh của kế hoạch do Ủy ban nhân dân tỉnh giao thống nhất và đồng bộcho Ủy ban nhân dân huyện; tôn trọng đầy đủ các chỉ tiêu hướng dẫn cụ thể củacác ngành ở tỉnh đối với huyện, nếu các chỉ tiêu này không trái với các chỉtiêu pháp lệnh do Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao. Cụ thể hóa kế hoạch, chính thứccủa tỉnh giao cho huyện để giao xuống các đơn vị cơ sở trực thuộc huyện, bố trícác kế hoạch từng vụ, từng quý… và chỉ đạo, điều hành các ngành trong huyện,các đơn vị trực thuộc huyện thực hiện toàn diện và vượt mức kế hoạch; kiểm tra,đôn đốc các đơn vị trực thuộc tỉnh hoặc trung ương đặt tại huyện thực hiện đầyđủ kế hoạch phục vụ sản xuất và đời sống trên địa bàn huyện.

- Trong trường hợp thật cần thiếtdo có nhu cầu đột xuất hoặc do cấp trên không đáp ứng đủ các điều kiện vật chất- kỹ thuật như đã ghi trong kế hoạch, trên cơ sở bảo đảm thực hiện toàn bộ hệthống chỉ tiêu pháp lệnh của kế hoạch Nhà nước đã giao cho cấp huyện, Ủy bannhân dân huyện có quyền tạm thời phân phối ưu tiên lao động, vật tư, tiền vốnthuộc kế hoạch và ngân sách huyện cho một số ngành và cơ sở trong huyện cần đượctập trung giải quyết để kịp thời hoàn thành kế hoạch với hiệu quả cao nhất,nhưng phải báo cáo ngay với Ủy ban nhân dân tỉnh và các ty, sở thuộc ngành dọc.

- Thực hiện nghiêm chỉnh chế độbáo cáo tình hình thực hiện kế hoạch của huyện, và chế độ đánh giá, công nhậnviệc hoàn thành kế hoạch của các đơn vị cơ sở trực thuộc huyện.

- Sau mỗi kỳ kế hoạch, huyện nàohoàn thành và vượt mức kế hoạch một cách toàn diện hoặc từng mặt, thì được khenthưởng cả về vật chất và tinh thần theo mức độ thích hợp; huyện nào không hoànthành kế hoạch (về thu mua, giao nộp sản phẩm, điều lao động cho trung ương vàtỉnh, thu nộp ngân sách…) mà do nguyên nhân chủ quan thì phải ghi nợ kế hoạch đểkỳ kế hoạch sau tiếp tục thực hiện và không được yêu cầu giải quyết thêm các điềukiện về vật chất, tài chính cho phần nợ kế hoạch đó.

- Căn cứ vào đề nghị của hội đồngxét duyệt quyết toán kế hoạch huyện, Ủy ban nhân dân huyện có quyền quyết địnhviệc đánh giá, công nhận về hoàn thành kế hoạch của các đơn vị cơ sở trực thuộchuyện; tham gia ý kiến vào việc đánh giá, công nhận về hoàn thành kế hoạch củacác đơn vị cơ sở trực thuộc tỉnh và trung ương đặt tại huyện về những mặt cóliên quan đến sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện.

3. Quản lýcác ngành sản xuất

a) Về nôngnghiệp, lâm nghiệp Ủy ban nhân dân huyện:

- Căn cứ vào quy định của huyệnđã được Ủy ban nhân dân tỉnh duyệt, triển khai việc đưa sản xuất nông nghiệp,lâm nghiệp đi nhanh vào chuyên canh, thâm canh, chỉ đạo các hợp tác xã nôngnghiệp, hợp tác xã nông – lâm nghiệp, hợp tác xã lâm – nông nghiệp, các nôngtrường, lâm trường do huyện trực tiếp quản lý trong việc sản xuất, kinh doanhtheo đúng quy hoạch của huyện và kế hoạch Nhà nước.

- Theo quy hoạch chung của tỉnhvà theo quy hoạch của huyện đã được Ủy ban nhân dân tỉnh duyệt, theo khả năng vềlao động, vật tư, tiền vốn có thể huy động được ở trong huyện và do Nhà nướcđưa về cho huyện, tổ chức việc xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật trong huyện đểphục vụ sản xuất và đời sống trong huyện, như trạm máy nông nghiệp, cơ sở sửachữa cơ khí, trại giống lúa cho sản xuất đại trà, trạm thú y, trạm bảo vệ thựcvật, hệ thống trung và tiểu thuỷ nông trong huyện, các tổ chức cung ứng vật tưcác xí nghiệp nhỏ và vừa về sản xuất một số công cụ lao động (không do các nhàmáy lớn sản xuất hàng loạt), về chế biến thức ăn cho chăn nuôi, về chế biếnnông sản và lâm sản; chỉ đạo tổ chức việc liên doanh giữa các hợp tác xã vớinhau hoặc giữa hợp tác xã với xí nghiệp quốc doanh.

Hệ thống cơ sở vật chất - kỹ thuậtphục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp trong huyện không nhất thiết đều nằm gọntrong huyện, mà tùy theo hiệu quả kinh tế - kỹ thuật có những tổ chức liên huyệnvà do cấp tỉnh trực tiếp quản lý. Việc xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật ở huyệnphải theo đúng quy hoạch của tỉnh, tránh khuynh hướng cái gì cũng muốn có riêngcủa huyện, gây lãng phí về nhiều mặt.

- Căn cứ vào nhu cầu của huyện,tham gia ý kiến với các tổ chức kinh tế và các tổ chức kinh doanh trực thuộc trungương hoặc cấp tỉnh về việc bố trí địa điểm, tổ chức và hoạt động của các cơ sởtrực thuộc các ngành này, trên địa bàn huyện, như mạng lưới điện, hệ thống thủynông liên huyện, trạm trại giống (cây và con), trạm máy nông nghiệp và sửa chữacơ khí liên huyện…về việc thu mua, chế biến và tiêu thụ những sản phẩm do hợptác xã, nông trường, lâm trường trong huyện làm ra.

- Quản lý tất cả đất đai và ao,hồ trong huyện; kiểm tra việc sử dụng tất cả các loại đất trong huyện và buộccác cơ sở sản xuất, các cơ quan Nhà nước (kể cả các lực lượng vũ trang nhândân) sử dụng đất đai theo đúng quy hoạch, kế hoạch đã được duyệt và theo đúngpháp luật; cấp và thu hồi đất, giải quyết các tranh chấp về đất trong phạm vithẩm quyền của cấp huyện theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo các đơn vị sản xuấtnông nghiệp, lâm nghiệp và các cơ quan, xí nghiệp có trách nhiệm phục vụ sản xuấtnông nghiệp, lâm nghiệp hoặc tiêu thụ những nông sản, lâm sản của huyện trongviệc xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch ấy.

b) Về thủylợi, Ủy ban nhân dân huyện:

- Căn cứ vào quy hoạch thủy lợicủa các dòng sông chảy qua địa bàn huyện, căn cứ vào quy hoạch thủy lợi của tỉnh,xây dựng quy hoạch thủy nông của huyện, trình cấp tỉnh duyệt; theo sự chỉ đạo củacấp tỉnh, tổ chức việc xây dựng các công trình thủy lợi vừa và nhỏ trong huyện;chỉ đạo các hợp tác xã, các nông trường trong huyện xây dựng mạng lưới thủynông của hợp tác xã hoặc liên hợp tác xã – nông trường.

- Trực tiếp quản lý các hệ thốngnông giang, các trạm bơm có nhiệm vụ tưới hoặc tiêu nước cho ruộng đất của cáchợp tác xã trong huyện; tham gia hội đồng quản lý hệ thống nông giang liên huyện.

- Tổ chức việc bảo vệ, bồi bổ hệthống đê, đập và các công trình ngầm ở dưới đê thuộc phạm vi huyện theo đúngpháp luật; tổ chức việc phòng, chống lũ, lụt trong huyện.

c) Về ngưnghiệp, Ủy ban nhân dân huyện:

- Xây dựng quy hoạch về phát triểnnuôi cá nước ngọt (trong ruộng, ao, hồ, mương, máng, sông, ngòi…), cá nước lợvà nước mặn trên các mặt nước ở cửa biển, ven biển kết hợp với quy hoạch nôngnghiệp của huyện; chỉ đạo các tổ chức chuyên kinh doanh ngư nghiệp, các liêndoanh nuôi cá của hợp tác xã nông nghiệp tiến hành sản xuất và kinh doanh; tổchức các cơ sở sản xuất cá, tôm giống để cung cấp cho các cơ sở sản xuất tronghuyện và các cơ sở chế biến thủy sản; tổ chức và chỉ đạo các hợp tác xã nghềcá.

- Kiểm tra việc chấp hành phápluật về bảo vệ các mặt nước trong huyện, chống ô nhiễm, việc tuân theo các quyđịnh của Nhà nước nhằm bảo vệ các nguồn thủy sản.

Đối với nghề đánh cá ngoài khơi ởnhững vùng tập trung lớn, sẽ có quy định riêng.

d) Về côngnghiệp, tiểu công nghiệp và thủ công nghiệp. Ủy ban nhân dân huyện:

- Căn cứ vào các quy hoạch củahuyện, chỉ đạo các hợp tác xã tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp và các đơn vịquốc doanh trực thuộc cấp huyện xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật, chú trọng đầyđủ quy hoạch về mạng lưới sửa chữa cơ khí và sản xuất công cụ lao động tronghuyện.

- Chỉ đạo các hợp tác xã và xínghiệp quốc doanh lập kế hoạch sản xuất và tổng hợp các kế hoạch ấy thành kế hoạchphát triển công nghiệp, tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp, cân đối chung trongkế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội của huyện; chỉ đạo các cơ sở nàycùng với các đơn vị sản xuất kinh doanh có liên quan ký kết các hợp đồng về thumua nguyên liệu, vật liệu, mua thiết bị, gia công, tiêu thụ sản phẩm, v.v…theokế hoạch Nhà nước và theo đúng chính sách, pháp luật Nhà nước.

- Chỉ đạo các hợp tác xã nôngnghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp phát triển các ngành, nghề phụ theo hướng tận dụnglao động trong nông thôn.

- Xây dựng kế hoạch về cung ứngvật tư (loại vật tư do cấp tỉnh hoặc trung ương quản lý thống nhất) cho côngnghiệp, tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp trong huyện ăn khớp với kế hoạch sảnxuất, và đề nghị lên cấp tỉnh cung ứng; chỉ đạo các hợp tác xã nông nghiệp, lâmnghiệp, các nông trường, lâm trường, các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh, sảnxuất và cung ứng vật tư, nguyên liệu (loại vật tư không do cấp tỉnh hoặc trungương quản lý thống nhất) cho các xí nghiệp quốc doanh, các hợp tác xã tiểu côngnghiệp, thủ công nghiệp theo kế hoạch của huyện và thông qua việc ký kết hợp đồngkinh tế.

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc cáchợp tác xã tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp và các đơn vị quốc doanh chấp hànhđúng chính sách, pháp luật Nhà nước, điều lệ hợp tác xã tiểu công nghiệp, thủcông nghiệp và điều lệ xí nghiệp công nghiệp quốc doanh; tiếp tục hoàn thành việccải tạo xã hội chủ nghĩa kết hợp với việc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật;không ngừng tăng cường và cải tiến quản lý kinh tế, cải tiến kỹ thuật, tăngnăng suất lao động, củng cố và hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa.

- Trực tiếp xây dựng và quản lýmột số cơ sở công nghiệp quốc doanh, chủ yếu là các cơ sở sửa chữa cơkhí, sản xuất công cụ lao động, sơ chế và chế biến nông sản, lâm sản, sản xuấtvật liệu xây dựng, theo sự phân công hợp lý giữa trung ương, tỉnh, huyện. Khicó điều kiện, theo sự hướng dẫn của trung ương hoặc của tỉnh, xây dựng tổ chứcliên hiệp nông – công nghiệp gắn liền công nghiệp chế biến nông sản, lâm sản vớicác đơn vị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp trong phạm vi huyện.

đ) Về xâydựng, Ủy ban nhân dân huyện:

- Trên cơ sở quy hoạch của huyệnđã được tỉnh duyệt, chỉ đạo các Ủy ban nhân dân xã và các hợp tác xã lập quy hoạchvề xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa trong quá trình tổ chức lại sản xuấttrên địa bàn huyện; lập quy hoạch xây dựng các khu nhà ở, các công trình phúc lợicông cộng (vườn trẻ, nhà mẫu giáo, trường học…).

- Xây dựng quy hoạch thị trấn củahuyện; chỉ đạo việc xây dựng nhà ở, các công trình công cộng ở thị trấn (thuộchuyện) theo quy hoạch đã được duyệt; quản ly đất xây dựng và nhà ở trong thị trấn(cả của Nhà nước và của tư nhân) theo đúng các chính sách, chế độ về quản lý đấtvà nhà ở của Nhà nước.

- Trực tiếp quản lý một số cơ sởsản xuất hoặc khai thác vật liệu xây dựng trực thuộc huyện; chỉ đạo các hợp tácxã nông nghiệp và nhân dân trong huyện phát triển mạnh những loại vật liệu xâydựng tại chỗ (tre, xoan, đá, đá ong…).

- Tham gia ý kiến với cấp trên vềviệc chọn địa điểm xây dựng công trình của các đơn vị trực thuộc trung ương hoặccấp tỉnh đặt trên địa bàn huyện; kiểm tra, đôn đốc các đơn vị này chấp hànhđúng các chế độ, thể lệ về sử dụng đất xây dựng và về xây dựng cơ bản.

e) Về giaothông vận tải, Ủy ban nhân dân huyện:

- Xây dựng quy hoạch về giaothông trong huyện khớp với quy hoạch về giao thông vận tải của tỉnh, kết hợp chặtchẽ đường bộ và đường thủy trong huyện thành mạng lưới giao thông thuận lợi nhấtvà khớp với quy hoạch về địa bàn cơ giới hóa nông nghiệp; huy động lao độngtrong huyện và lực lượng chuyên trách của cơ quan giao thông huyện để xây dựng,bảo dưỡng mạng lưới đường giao thông này.

- Chỉ đạo các hợp tác xã vận tảivà các tổ chức vận tải quốc doanh của huyện xây dựng và phát triển lực lượng vậntải phục vụ cho sản xuất và việc đi lại của hành khách trong huyện; chỉ đạo cáchợp tác xã nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, các trạm máy nông nghiệp… huy độngcác năng lực vận tải của mình (kể các phương tiện thô sơ) vào việc vận chuyển vậttư, hàng hóa trong huyện.

- Tổ chức việc bảo dưỡng các đoạnđường do trung ương hoặc do cấp tỉnh trực tiếp quản lý nhưng phân công cho huyệnphụ trách việc bảo dưỡng; tổ chức việc sửa chữa các phương tiện vận tải theo sựphân công của tỉnh; tổ chức việc cung ứng các vật tư chuyên dùng về giao thôngvận tải, nếu được cấp trên giao nhiệm vụ; tổ chức việc đăng ký kinh doanh vận tảitrong huyện.

- Giáo dục, tổ chức nhân dân bảovệ đường, cầu trong huyện, nhất là đường do trung ương hoặc do tỉnh trực tiếpquản lý, như đường quốc lộ, đường sắt, cầu lớn, đường liên huyện.

4. Về quản lýlao động và tiền lương

a) Về quảnlý lao động, Ủy ban nhân dân huyện:

- Theo quy hoạch của huyện và kếhoạch Nhà nước, cân đối lực lượng lao động với nhu cầu của các ngành sản xuấtvà các mặt hoạt động khác trong huyện; lập kế hoạch phân công và phân bổ lực lượnglao động trong huyện; tổ chức việc điều phối và sử dụng có hiệu quả lao độngtrên phạm vi huyện theo đúng chính sách, chế độ của Nhà nước, vừa bảo đảm sảnxuất của các đơn vị cơ sở, vừa tạo được một lực lượng lao động do cấp huyện trựctiếp quản lý nhằm phục vụ các yêu cầu của sản xuất và xây dựng cơ bản; trực tiếpđiều chỉnh lao động từ nơi đông dân đến nơi thưa dân trên địa bàn huyện để tậndụng tài nguyên, tạo thêm hoặc sử dụng tốt hơn đất canh tác trong huyện; điềulao động đi nơi khác hoặc tiếp nhận lao động từ nơi khác đến theo kế hoạch củaNhà nước.

- Đề ra các chủ trương, biệnpháp cụ thể để mở mang và phát triển các ngành, nghề trong huyện, nhằm phân bốvà sử dụng với hiệu suất cao lực lượng lao động trong huyện; tổ chức việc đăngký và nắm chắc lực lượng lao động cũng như sự biến động trong lực lượng lao độngở huyện để điều phối kịp thời, không để tình trạng người có sức lao động khôngchịu làm việc hoặc không có việc làm.

- Tuyển dụng và điều động lao độngcho trung ương và cho cấp tỉnh theo đúng các chính sách, chế độ và kế hoạch Nhànước; huy động lao động theo nghĩa vụ và lao động phục vụ các yêu cầu khẩn cấpcủa Nhà nước theo đúng các chính sách, chế độ chung.

- Chỉ đạo việc lập kế hoạch vềđào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công nhân hoạt động trong các ngành trực thuộccấp huyện; tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng về kỹ thuật cho các cán bộ sơ cấptrong huyện; đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng về kỹ thuật cho các xã viên của cáchợp tác xã trong huyện.

- Kiểm tra, đôn đốc việc thihành pháp luật về lao động trong các cơ quan, xí nghiệp, hợp tác xã thuộc phạmvi quản lý của cấp huyện; kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về lao độngtrong các đơn vị do trung ương hoặc do cấp tỉnh quản lý đặt trên địa bàn huyện,với sự giúp đỡ của Ty lao động.

- Chỉ đạo các ngành trong huyệnxây dựng và xét duyệt các định mức lao động, định mức tiêu hao vật tư…của cácxí nghiệp trực thuộc huyện và các hợp tác xã trong huyện.

b) Về quảnlý tiền lương, Ủy ban nhân dân huyện:

- Quyết định việc xếp lương,nâng cấp, nâng bậc cho cán bộ, công nhân, nhân viên do huyện trực tiếp quản lýtheo đúng chính sách, chế độ và trong phạm vi quỹ tiền lương được cấp tỉnh xétduyệt cho huyện; quyết định các mức tiền công áp dụng trong huyện trên phạm viđược Nhà nước phân cấp quản lý.

- Chỉ đạo thực hiện các chínhsách, chế độ về tiền công và phân phối thu nhập, chế độ phúc lợi ở khu vực kinhtế tập thể trong huyện theo sự hướng dẫn của cấp tỉnh.

5. Về quản lýkhoa học kỹ thuật, Ủy ban nhân dân huyện:

- Căn cứ vào những quy định củaNhà nước đã được các Bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa, Ủy ban nhân dân huyệnchỉ đạo và kiểm tra các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sản xuất và xây dựng…thuộccấp huyện, thực hiện đúng các tiêu chuẩn, định mức, các quy định về quản lý chấtlượng sản phẩm và hàng hóa, quản lý đo lường,v.v…

- Yêu cầu các trạm, trại thínghiệm trực thuộc trung ương hoặc cấp tỉnh đặt tại huyện phối hợp giúp đỡ cácđơn vị sản xuất trực thuộc cấp huyện trong việc thực hiện các đề tài nghiên cứukhoa học kỹ thuật có liên quan đến sản xuất trong huyện.

- Dưới sự hướng dẫn của cấp tỉnhhoặc trung ương, chỉ đạo việc phổ biến và áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuậtvào sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của cấp huyện, nhất là trongnông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, sản xuất hàng tiêu dùng.

6. Về cung ứngvật tư kỹ thuật, về thương nghiệp.

a) Về cungứng vật tư kỹ thuật, Ủy ban nhân dân huyện:

Căn cứ vào kế hoạch của huyện đãđược cấp tỉnh duyệt mà lập kế hoạch về những vật tư kỹ thuật Nhà nước cung ứngcho các đơn vị kinh tế trong huyện; chỉ đạo việc cung ứng các vật tư kỹ thuậtđó cho các đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc cấp huyện theo đúng chế độ củaNhà nước.

Căn cứ vào sự chỉ đạo của Chínhphủ, tổ chức cơ quan đại lý cung ứng vật tư để phụ trách việc phân phối các vậttư kỹ thuật do các công ty vật, tư khu vực (của các công ty trực thuộc các Bộ)hoặc do các công ty trực thuộc cấp tỉnh đưa về phục vụ cho sản xuất và xây dựngtrong huyện. Cần chỉ đạo và theo dõi sát sao việc này để tổ chức thực hiện chophù hợp với thực tiễn và đáp ứng nhanh nhất, tốt nhất các yêu cầu của sản xuấtvà xây dựng trong huyện.

Trong trường hợp có những cơ sởcung ứng vật tư kỹ thuật trực thuộc trung ương hoặc cấp tỉnh đặt tại huyện đểphục vụ sản xuất và xây dựng, Ủy ban nhân dân huyện có quyền:

- Tham gia vào việc bố trí địađiểm để phục vụ cho các đơn vị sản xuất trong huyện được thuận lợi;

- Xem xét và phát biểu ý kiếnvào dự án kế hoạch của các đơn vị này trước khi gửi lên cơ quan chủ quản cấptrên, nhằm làm cho kế hoạch của các đơn vị này khớp với kế hoạch của huyện;

- Kiểm tra, đôn đốc các đơn vịnày hoạt động theo đúng kế hoạch đã định và theo đúng các hợp đồng kinh tế đãký kết với các đơn vị sản xuất trong huyện.

Chỉ đạo việc ký kết hợp đồngkinh tế giữa các hợp tác xã và xí nghiệp sản xuất quốc doanh với các tổ chứccung ứng vật tư, dịch vụ (như cơ quan đại lý cung ứng vật tư, trạm máy nôngnghiệp và sửa chữa cơ khí, công ty thủy nông…) trên cơ sở kế hoạch hàng năm củaỦy ban nhân dân huyện; chỉ đạo tất cả các tổ chức kinh tế quốc doanh và kinh tếtập thể trong huyện thực hiện đầy đủ hợp đồng đã ký kết.

b) Vềthương nghiệp, Ủy ban nhân dân huyện:

- Lập kế hoạch giao và bán choNhà nước các nông sản, lâm sản, thủy sản, các sản phẩm tiểu công nghiệp và thủcông nghiệp, v.v… trong huyện khớp với kế hoạch sản xuất của huyện và được tổnghợp vào kế hoạch hàng năm của huyện để đưa Hội đồng nhân dân huyện quyết địnhvà Ủy ban nhân dân tỉnh duyệt; chỉ đạo tất cả các hợp tác xã, các xí nghiệp quốcdoanh trực thuộc cấp huyện thực hiện đầy đủ kế hoạch ấy, bảo đảm hoàn thành vàvượt mức các chỉ tiêu pháp lệnh của kế hoạch Nhà nước.

- Tổ chức cơquan đại lý thu mua nông sản, lâm sản, thủy sản; chỉ đạo việc ký kết hợp đồnggiữa cơ quan đại lý thu mua và các hợp tác xã, xí nghiệp sản xuất trên cơ sở kếhoạch hàng năm của huyện và kiểm tra việc thực hiện đầy đủ các hợp đồng đã ký kết.

- Đối với các tổ chức thu muathuộc công ty của trung ương hoặc của tỉnh có nhiệm vụ thu mua trong huyện (nhưthu mua lương thực và một số mặt hàng khác do Nhà nước thống nhất quản lý…), Ủyban nhân dân huyện cần tham gia về dự án kế hoạch của các đơn vị này về phần cóliên quan đến sản xuất và đời sống trong huyện trước khi đơn vị gửi lên cơ quanchủ quản cấp trên xét duyệt; kiểm tra, đôn đốc tất cả các đơn vị ấy hoạt độngtheo đúng kế hoạch Nhà nước, theo đúng các hợp đồng kinh tế đã ký kết với cácđơn vị sản xuất trong huyện và theo đúng các chính sách, chế độ về thu mua sảnphẩm của Nhà nước.

- Chỉ đạo việc ký kết hợp đồngkinh tế theo kế hoạch đã duyệt giữa các hợp tác xã nông nghiệp, lâm nghiệp, ngưnghiệp với các xí nghiệp chế biến của Nhà nước (trực thuộc trung ương hoặc cấptỉnh, cấp huyện); chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc hai bên thực hiện đầy đủ hợp đồngđã ký kết.

- Đối với khối lượng hàng hóa màcấp huyện và các hợp tác xã phải làm nghĩa vụ đối với Nhà nước, Ủy ban nhân dânhuyện đôn đốc các đơn vị sản xuất giao đủ số lượng hàng hóa có phẩm chất tốtcho các công ty, xí nghiệp thu mua cho trung ương (hoặc cấp tỉnh), theo đúng kếhoạch Nhà nước.

- Lập kế hoạch bán lẻ của huyệnnhằm phục vụ tốt nhất đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân trong huyện, vàtổng hợp vào kế hoạch hàng năm của huyện sau khi kế hoạch này được duyệt, chỉ đạocác tổ chức thương nghiệp (quốc doanh, hợp tác xã mua bán…) trong huyện thực hiệnkế hoạch ấy, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu pháp lệnh của kế hoạch Nhà nước.

- Đối với những loại hàng khôngthuộc diện quản lý thống nhất của Nhà nước, cấp huyện tổ chức thu mua để phục vụcho tiêu dùng trong huyện hoặc bán ra ngoài huyện.

c) Về quảnlý thị trường, Ủy ban nhân dân huyện:

- Tổ chức việc phối hợp mạng lướivà hoạt động của các tổ chức thương nghiệp trên địa bàn huyện, bao gồm các cửahàng quốc doanh, các hợp tác xã mua bán, các chợ nông thôn. Các ngành kinhdoanh của tỉnh hoặc của trung ương phải thông qua cơ quan đại lý thu mua cấphuyện để tránh việc chồng chéo lên nhau, để làm cho mạng lưới này hoạt động nhịpnhàng và hợp lý, bảo đảm nắm nguồn hàng trong tay Nhà nước, đồng thời phục vụ tốtsản xuất và đời sống của nhân dân trong huyện, loại trừ bọn thương nhân đầu cơlũng đoạn thị trường nông thôn.

- Tổ chức, cải tạo và quản lý tốtcác chợ nông thôn để tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi sản phẩm của cáchợp tác xã, của kinh tế phụ gia đình, có tác dụng kích thích sản xuất phục vụ đờisống và góp phần làm cho thị trường thêm phong phú.

- Quản lý hành chính toàn bộ thịtrường trong huyện, tiến hành việc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với thị trườngtheo đúng pháp luật, chính sách, chế độ của Nhà nước. Chỉ đạo việc đấu tranh chốngmọi hoạt động phi pháp, phá rối thị trường, trong tất cả các cơ quan Nhà nước(kể cả các lực lượng vũ trang nhân dân), các tổ chức kinh tế, các xí nghiệp quốcdoanh, các hợp tác xã và trong nhân dân.

7. Về quản lýtài chính, ngân hàng, giá cả.

a) Về quảnlý tài chính, Ủy ban nhân dân huyện:

- Theo đúng chế độ về ngân sáchNhà nước, các thể lệ, chế độ về thu, chi tài chính và theo đúng các tiêu chuẩn,định mức của Nhà nước, lập dự án ngân sách của huyện, trình Hội đồng nhân dânhuyện quyết định, rồi trình Ủy ban nhân dân tỉnh duyệt; quản lý và chấp hành tốtngân sách đó.

Nguồn thu của ngân sách huyệnbao gồm: thu cố định hoặc điều tiết từ các đơn vị kinh tế và sự nghiệp (quốcdoanh, công tư hợp doanh, hợp tác xã, tư nhân) hoạt động trên địa bàn huyện, trợcấp của ngân sách Nhà nước và vốn vay của ngân hàng.

Chi của ngân sách huyện bao gồmcác khoản: chi về xây dựng cơ bản, chi về sự nghiệp kinh tế, y tế, giáo dục,văn hóa, xã hội, chi về hành chính…cho các đơn vị kinh tế, các cơ quan sự nghiệp,hành chính do cấp huyện trực tiếp quản lý.

Việc lập dự toán xét duyệt, chấphành và quyết toán ngân sách huyện sẽ được quy định trong văn bản của Hội đồngChính phủ về ngân sách của chính quyền Nhà nước cấp huyện.

- Chỉ đạo công tác quản lý tàichính của các xí nghiệp, các hợp tác xã, các cơ quan do cấp huyện trực tiếp quảnlý; bảo đảm thực hiện tốt công tác hạch toán kinh tế trong các tổ chức và đơn vịsản xuất kinh doanh (quốc doanh và tập thể) thuộc cấp huyện quản lý.

- Tổ chức thu các loại thuế vàhuy động các nguồn thu khác, trích đưa vào ngân sách huyện theo quy định chungcủa Nhà nước.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tracác Ủy ban nhân dân xã trong huyện xây dựng và thực hiện ngân sách xã theo đúngchế độ ngân sách Nhà nước và các thể lệ, chế độ thu, chi tài chính.

- Tổ chức kiểm tra tài chính củacác cơ quan, xí nghiệp, đơn vị do cấp huyện trực tiếp quản lý; tổ chức kiểm tratài chính của các hợp tác xã, phối hợp với sự kiểm tra, giám sát thường xuyên củaban kiểm soát và của quần chúng xã viên trong các hợp tác xã.

- Tổ chức các xí nghiệp quốcdoanh (quy doan vừa và nhỏ) theo quy hoạch đã được duyệt để khai thác tàinguyên và tận dụng lao động trong huyện. Các xí nghiệp này được vay vốn tín dụngdài hạn và ngắn hạn theo thể lệ chung

b) Về quảnlý ngân hàng, Ủy ban nhân dân huyện:

- Chỉ đạo các ngành trong huyệnlập kế hoạch về vay vốn tín dụng dài hạn, tín dụng ngắn hạn và kế hoạch tiền mặt;chi điếm ngân hàng Nhà nước ở huyện tổng hợp thành kế hoạch tiền mặt, tín dụngtoàn huyện, và báo cáo để Ủy ban nhân dân huyện cho ý kiến trước khi gửi dự ánkế hoạch ấy lên ngân hàng cấp trên xét duyệt.

- Kiểm tra chi điếm ngân hàngNhà nước ở huyện trong việc chấp hành chính sách, kế hoạch tín dụng và tiền mặt.Trong trường hợp mà nguồn vốn của ngân hàng dành cho tín dụng dài hạn không đápứng đủ nhu cầu của các đơn vị sản xuất thuộc cấp huyện quản lý, Ủy ban nhân dânhuyện quyết định thứ tự ưu tiên cho vay và chi điếm ngân hàng phải thực hiện tốt,sau khi đã xét phương án kinh tế và đơn xin vay của các đơn vị sản xuất đó bảođảm hiệu quả vốn và hợp lệ.

c) Về quảnlý giá cả, Ủy ban nhân dân huyện:

- Kiểm tra việc chấp hành chínhsách, chế độ giá cả trong các cơ quan, đơn vị sản xuất, kinh doanh đặt ởđịa bàn huyện và trên toàn bộ thị trường huyện; trực tiếp giải quyết hoặcbáo cáo lên cấp trên giải quyết các vụ vi phạm chính sách, chế độ giá cả tùytheo mức độ phạm pháp.

- Quyết định giá cả về một số sảnphẩm hàng hóa, dịch vụ trong phạm vi huyện theo quy định về phân công, phân cấpquản lý giá cả và theo chính sách giá cả, chế độ, thể lệ về quản lý giá cả củaNhà nước.

8. Về đời sốngvật chất và văn hóa của nhân dân trong huyện

Ủy ban nhân dân huyện:

- Chăm lo toàn diện về ăn, mặc, ở,đi lại, học tập, bảo vệ sức khỏe, nghỉ ngơi, giải trí cho toàn thể nhân dântrong huyện; căn cứ vào kế hoạch của huyện đã được Ủy ban nhân dân tỉnh duyệt,chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc cấp huyện và yêu cầucác cơ quan kinh doanh trực thuộc trung ương hoặc cấp tỉnh đặt tại huyện (để phụcvụ đời sống của nhân dân trong huyện) xây dựng và thực hiện kế hoạch về cung ứnglương thực, thực phẩm, các hàng tiêu dùng và dịch vụ cho đời sống vật chất vàvăn hóa của nhân dân trong huyện.

- Quy hoạch và tổ chức mạng lướicác cửa hàng quốc doanh, hợp tác xã bán lẻ, cơ sở ăn uống công cộng và phục vụtrong huyện. Chỉ đạo việc phân phối lương thực và phân phối thu nhập bằng tiềntrong các hợp tác xã sản xuất theo đúng chính sách và chế độ, vừa bảo đảm nghĩavụ đối với Nhà nước, vừa bảo đảm đời sống của xã viên.

- Chỉ đạo việc xây dựng và sửachữa nhà ở, các công trình phúc lợi công cộng ở các thị trấn và các xã; thườngxuyên chăm lo cải thiện điều kiện ở của nhân dân.

- Tổ chức mạng lưới giao thông vậntải trong huyện được thuận tiện.

- Xây dựng mạng lưới phòng và chữabệnh trên địa bàn huyện bao gồm các trạm y tế xã, bệnh viện huyện; chỉ đạo, kiểmtra đôn đốc các đơn vị này hoạt động tích cực để phục vụ nhân dân trong huyện;chỉ đạo thực hiện việc kết hợp chặt chẽ tây y và y học dân tộc. Tổ chức cơ sởchế biến thuốc nam bằng dược liệu tại địa phương.

Thường xuyên chỉ đạo cuộc vận độngsinh đẻ có kế hoạch, tổ chức phong trào vệ sinh ở nông thôn, đưa lối sống theovệ sinh thành tập quán của nhân dân trong huyện.

- Chỉ đạo việc xây dựng và quảnlý mạng lưới các nhà giữ trẻ, các trường mẫu giáo; tổ chức xây dựng và quản lýmạng lưới các trường phổ thông trong huyện.

- Xây dựng và chỉ đạo thực hiệnkế hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục trong huyện, chỉ đạo việc xây dựngcác cơ sở và các hoạt động văn hóa (phòng đọc sách, thư viện, nhà hát, rạp chiếubóng, nhà văn hóa, nhà bảo tàng…), chỉ đạo phong trào văn hóa quần chúng, phongtrào thể dục thể thao trong huyện.

Xây dựng và quản lý các nơi nghỉngơi, giải trí ở thị trấn, ở huyện; tham gia việc quản lý và bảo vệ các nơi códi tích lịch sử, di tích cách mạng, các cơ sở nghỉ mát, dưỡng bệnh..trên địabàn huyện do trung ương hoặc cấp tỉnh trực tiếp quản lý.

- Chỉ đạo và đôn đốc việc bài trừhủ tục, mê tín dị đoan, và xây dựng lối sống mới, phong tục tập quán mới theođúng chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Bảo đảm và phát huy quyền làmchủ tập thể của nhân dân trong huyện, đi đôi với xây dựng con người mới xã hộichủ nghĩa.

9. Về tổ chứcbộ máy và cán bộ

a) Về tổchức bộ máy, Ủy ban nhân dân huyện:

- Theo những quy định chung củaHội đồng Chính phủ về tổ chức bộ máy và biên chế đối với từng loại huyện, theosự hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh và của các Ty, Ủy ban nhân dân huyện xâydựng dự án về bộ máy và biên chế của huyện, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xét duyệt;trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện và bố trí bộ máy cụ thểcủa mình, sát hợp với các điều kiện của huyện, thiết thực, gọn nhẹ, tránh cồngkềnh và quan liêu.

- Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạovà quản lý việc phát triển kinh tế và văn hóa, giáo dục, quản lý các mặt của đờisống xã hội trong huyện dựa vào các cơ quan chuyên môn phụ trách các ngành, cáclĩnh vực công tác ở huyện.

Các cơ quan chuyên môn của Ủyban nhân dân huyện là bộ máy chuyên môn phụ trách các ngành, các lĩnh vực côngtác ở huyện, vừa thuộc Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, vừa thuộc cơquan chuyên ngành có thẩm quyền của cấp tỉnh.

b) Về quảnlý cán bộ, Ủy ban nhân dân huyện:

- Trực tiếp quản lý tất cả cán bộtrong bộ máy quản lý hành chính, quản lý sản xuất kinh doanh thuộc cấp huyện (kểcả cán bộ xã và hợp tác xã) theo đúng các chính sách, chế độ của Đảng và Nhà nước.

- Đối với các cán bộ trưởng vàphó của các cơ quan chuyên môn thuộc cấp huyện, Ủy ban nhân dân huyện theo đúngtiêu chuẩn của các Bộ, Tổng cục đã được Chính phủ thông qua, lựa chọn và đề nghịvới các ty chủ quản của tỉnh. Việc bổ nhiệm, cách chức hoặc thay đổi những cánbộ này phải có sự nhất trí giữa ty chủ quản và Ủy ban nhân dân huyện. Sau đó,trưởng ty chủ quản ký kết quyết định.

Trong trường hợp ở huyện khôngcó cán bộ đủ tiêu chuẩn như đã quy định, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị ty chủquản chọn người ở nơi khác và bàn bạc nhất trí trước khi ty quyết định điều độngvà bổ nhiệm cán bộ.

Trong việc bổ nhiệm, cách chứchoặc thay đổi, điều động cán bộ này, nếu có sự không nhất trí giữa Ủy ban nhândân huyện và ty chủ quản, thì trưởng ty phải báo cáo lên Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh quyết định.

II.MỘT SỐ ĐIỂM VỀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN , TRÁCH NHIỆM CỦA CẤP TỈNH, CẤP XÃ

Đi đôi với việc bổ sung nhiệm vụ,quyền hạn, trách nhiệm của chính quyền Nhà nước cấp huyện về quản lý kinh tếnhư trên đây, cần phải điều chỉnh một số ít nhiệm vụ của cấp tỉnh và cấp xã.

a) Đối vớicấp tỉnh:

Chính quyền cấp tỉnh phải tăngcường nhiệm vụ quản lý hành chính kinh tế trên địa bàn tỉnh, đối với việc xây dựngcơ cấu kinh tế công – nông nghiệp của tỉnh, đối với các xí nghiệp trung ương đặttại tỉnh, nói chung là đối với toàn bộ hoạt động kinh tế trên địa bàn tỉnh nhưnghị định số 24-CP đã quy định.

Với vị trí mới của tỉnh trong việctổ chức lại sản xuất xã hội, cấp tỉnh phải làm tốt việc xây dựng cơ cấu kinh tếcông – nông nghiệp, xây dựng quy hoạch của tỉnh và giúp từng huyện xây dựng quyhoạch chung của huyện, quy hoạch của các ngành trong mỗi huyện, phải xây dựngvà giao nhiệm vụ kế hoạch ngày càng chính xác cho từng huyện; phải đẩy mạnh việcxây dựng và quản lý công nghiệp, tăng cường năng lực của công nghiệp để tác độngmạnh vào nông nghiệp; phải chỉ đạo cấp huyện trong việc xây dựng và quản lý cơcấu kinh tế nông – công nghiệp, kiểm tra, đôn đốc, uốn nắn kịp thời; cấp tỉnhphải phụ trách việc bồi dưỡng cán bộ cho cấp huyện, cấp xã và hợp tác xã. Trướcmắt, cấp tỉnh phải ra sức làm tốt hai khâu đối với huyện; cùng với huyện làmcho được quy hoạch của huyện đồng thời giúp cho huyện xây dựng được kế hoạchnăm; giúp huyện xây dựng từng bước cơ sở vật chất - kỹ thuật, chủ yếu là cơ sởphục vụ sản xuất nông – lâm nghiệp.

Do nhiệm vụ mới của cấp huyện,giảm bớt cho cấp tỉnh nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng và chỉ đạo sản xuất, kinh doanhđối với các đơn vị kinh tế nằm trong cơ cấu kinh tế nông – công nghiệp huyện.

b) Đối vớicấp xã:

- Giảm bớt cho chính quyền cấpxã ở các vùng đồng bằng và trung du miền Bắc nhiệm vụ chỉ đạo các hợp tác xãnông nghiệp, tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp xây dựng kế hoạch và thực hiện kếhoạch.

- Đối với chính quyền các xã ởmiền núi của miền Bắc và các xã ở miền Nam, nhiệm vụ chỉ đạo các hợp tác xã,các tổ đoàn kết sản xuất…của Ủy ban nhân dân vẫn như cũ, vì ở miền núi của miềnBắc trong mỗi xã còn có nhiều hợp tác xã, có khi còn có tổ đổi công, và ở miềnNam mới làm thử việc tổ chức hợp tác xã nông nghiệp.

Thường vụ Hội đồng Chính phủ sẽtăng cường chỉ đạo các cơ quan tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, cụ thể hơn về nhữngmối quan hệ giữa các cấp tỉnh - huyện – xã, nhất là trong chế độ làm việc để chỉđạo tốt các tỉnh, huyện, xã, và mặt khác, bổ sung cho đạo luật về chính quyềncác cấp sẽ được ban hành trong mấy năm tới.

III.NHỮNG VIỆC CẦN TỔ CHỨC LÀM THỬ ĐỂ RÚT KẾT LUẬN CHÍNH XÁC

Trên đây mới giải quyết những vấnđề đã sáng tỏ trong thực tiễn hoạt động, còn phải tiếp tục tổ chức làm thử mộtsố việc để rút kết luận nhằm hoàn chỉnh việc phân cấp quản lý kinh tế cho cấphuyện; đó là:

1. Tiếp tục việc giúp chomột số huyện xây dựng kế hoạch và ngân sách, rút kinh nghiệm để xây dựng bảnquy định ban hành vào giữa năm 1978.

2. Làm thử việc giao chohuyện quản lý công ty bán lẻ hàng tiêu dùng trong một số huyện, với hai cáchkhác nhau:

- Thành lập cửa hàng bách hóa tổnghợp bán lẻ của huyện và giao cho huyện quản lý toàn diện;

- Việc bán lẻ hàng tiêu dùng ởhuyện do Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch để trình Ủy ban nhân dân tỉnhduyệt và tổ chức chỉ đạo thực hiện.

3. Làm thử việc giao chocấp huyện quản lý trạm máy nông nghiệp và sửa chữa cơ khí với các mức độ khácnhau:

- Thành lập trạm máy nông nghiệpvà sửa chữa cơ khí nằm gọn trong một huyện và giao cho cơ quan nông nghiệp huyệngiúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý toàn diện;

- Trạm máy nông nghiệp và sửa chữacơ khí nằm gọn trong huyện, nhưng cấp huyện chỉ quản lý về mặt xây dựng kế hoạchvà chỉ đạo thực hiện kế hoạch, phần hạch toán vẫn thuộc công ty ở tỉnh phụtrách.

4. Củng cố các nông trường,lâm trường nhỏ và vừa nằm gọn trong huyện, củng cố cơ quan nông nghiệp huyện, rồigiao cho cấp huyện trực tiếp quản lý các nông trường, lâm trường này.

5. Nghiên cứu về loại huyệncó cơ cấu nông ngư – công nghiệp và làm thử việc cấp huyện tham gia vào quản lýđánh cá ở ngoài khơi, theo hướng:

- Các hợp tác xã đánh cá ở ngoàikhơi do cấp tỉnh hoặc trung ương quản lý, cấp huyện chỉ tham gia và hỗ trợ;

- Giao cho cấp huyện quản lý cáchợp tác xã trên địa bàn huyện, đánh cá ở trong lộng, từ việc tổ chức đến cung ứngvật tư, lương thực và thu mua sản phẩm…

6. Làm thử toàn diện việcxây dựng kinh tế huyện và kiện toàn cấp huyện ở một vài huyện miền núi.

7. Làm thử việc kết hợpxây dựng kinh tế huyện, kiện toàn cấp huyện với cải tạo xã hội chủ nghĩa ở mộtsố huyện miền Nam.

Thường vụ Hội đồng Chính phủ chỉđạo chặt chẽ những việc làm thử nói trên để có thể sơ kết kinh nghiệm vào cuốinăm 1978 và mở rộng việc áp dụng những kinh nghiệm tốt vào những năm 1979 –1980.

IV.TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

Xây dựng huyện thành đơn vị kinhtế nông – công nghiệp và tăng cường chính quyền Nhà nước cấp huyện phải nằmtrong hệ thống chung; tổ chức lại nền sản xuất xã hội, đặc biệt là nông nghiệptheo như nghị quyết Hội nghị lần thứ hai của Ban chấp hành trung ương Đảng, vàkiện toàn bộ máy Nhà nước 4 cấp.

Đây là một vấn đề rất quan trọngđể bảo đảm thực hiện nghị quyết Đại hội IV của Đảng, các nghị quyết hội nghị lầnthứ hai và lần thứ ba của Ban chấp hành trung ương Đảng, là vấn đề rất mới và rấtphức tạp, đụng tới hầu hết các cơ sở kinh tế, đụng tới tất cả các ngành, các cấp,cả từ tổ chức sản xuất, cơ sở vật chất - kỹ thuật đến phương thức quản lý, bộmáy quản lý và cán bộ. Vì thế, đây chính là một khâu quan trọng để đẩy mạnh 3cuộc cách mạng ở nông thôn, thiết thực phát huy quyền làm chủ tập thể của quầnchúng ở nông thôn, đồng thời là một động lực để phát động mạnh mẽ và sâu rộngphong trào cách mạng của quần chúng. Ở miền Nam, công tác này gắn chặt với côngcuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Vì vậy, ở trung ương, Thường vụHội đồng Chính phủ sẽ trực tiếp chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện.

Trách nhiệm của các ngành, các cấptrong việc thi hành nghị quyết này rất nặng nề. Ở mỗi Bộ, mỗi tỉnh, huyện, đồngchí Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phảiđích thân thường xuyên tổ chức và chỉ đạo thực hiện, động viên và sử dụng bộmáy của các ngành, các địa phương vào công việc này.

Việc thực hiện nghị quyết này phảicó các bước đi thích hợp, vì trình độ của các huyện không đều nhau:

- Trong năm 1978, áp dụng đầy đủviệc bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của chính quyền cấp huyện tronglĩnh vực quản lý kinh tế ở các huyện đồng bằng và trung du miền Bắc.

- Áp dụng từng bước việc bổ sungnày đối với các huyện miền núi ở miền Bắc, và sẽ hoàn thành việc áp dụng tất cảcác điều cho đến năm 1980.

- Hiện nay, giữa các huyện miềnBắc và các huyện miền Nam có mấy điểm khác nhau phải chú ý: huyện miền Nam bắtđầu đi vào cải tạo xã hội chủ nghĩa, quan hệ sản xuất cá thể và tư bản tư doanhđang dần dần bị thu hẹp và xóa bỏ trong vài ba năm nữa; bộ máy quản lý và độingũ cán bộ rất yếu so với yêu cầu.

Tuy có mấy điểm khác nhau đó, việctổ chức lại sản xuất trên địa bàn huyện và chức năng của cấp huyện ở miền Nam vềcơ bản cũng như huyện ở miền Bắc; hơn nữa, ở miền Nam đã và đang có phong tràorộng lớn về tổ chức các tổ đoàn kết sản xuất, các hình thức hợp tác bậc thấp.Trong những điều kiện như vậy, càng phải tích cực xây dựng cấp huyện, tổ chức lạisản xuất, tổ chức đời sống trên địa bàn huyện và tăng cường cấp huyện để thúc đẩycông cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa; phải làm cho công tác cải tạo xã hội chủnghĩa và công tác xây dựng cấp huyện gắn chặt với nhau, thúc đẩy lẫn nhau cùngnhau tiến lên vững chắc và mạnh mẽ.

Đối với các huyện miền Nam, cầntiến hành ngay:

- Công tác quy hoạch của huyện đểlàm cơ sở cho việc tổ chức lại sản xuất gắn liền với công tác cải tạo nông nghiệp,đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp;

- Tăng cường Ủy ban nhân dân huyệnvà bộ máy chuyên môn của cấp huyện.

Các Bộ, Tổng cục có trách nhiệmchủ động, tích cực nghiên cứu và giúp đỡ các địa phương ở miền Nam xây dựngkinh tế huyện và tăng cường cấp huyện.

Thường vụ Hội đồng Chính phủ chỉđạo các ngành nghiên cứu việc cụ thể hóa những quy định đối với các huyện miềnNam và có chỉ thị hướng dẫn việc thi hành.

Hội đồng Chính phủ yêu cầu các đồngchí thủ trưởng các ngành, các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp ra sứcthực hiện một cách khẩn trương, vững chắc và sáng tạo chí của Bộ Chính trị vềxây dựng huyện và tăng cường cấp huyện cùng với những quy định cụ thể trong nghịquyết này của Hội đồng Chính phủ.

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Hùng