CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 36/NQ-CP

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠNG GIANG, HUYỆN YÊN DŨNG ĐỂ MỞ RỘNGĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ BẮC GIANG, TỈNH BẮC GIANG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh địa giớihành chính huyện Lạng Giang, huyện Yên Dũng để mở rộng địa giới hành chínhthành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang như sau:

Điều chỉnh 631,01 ha diện tích tựnhiên và 9.835 nhân khẩu của huyện Lạng Giang (bao gồm toàn bộ diện tích tựnhiên và nhân khẩu của xã Dĩnh Trì); 2.803,27 ha diện tích tự nhiên và 33.023nhân khẩu huyện Yên Dũng (bao gồm toàn bộ: 448,82 ha diện tích tự nhiên và4.620 nhân khẩu của xã Song Khê; 743,30 ha diện tích tự nhiên và 10.436 nhânkhẩu của xã Tân Mỹ; 794,38 ha diện tích tự nhiên và 9.246 nhân khẩu của xã TânTiến; 816,77 ha diện tích tự nhiên và 8.721 nhân khẩu của xã Đồng Sơn) về thànhphố Bắc Giang quản lý.

- Thành phố Bắc Giang có 6.644,82ha diện tích tự nhiên và 145.249 nhân khẩu; có 16 đơn vị hành chính trực thuộc,bao gồm các phường: Hoàng Văn Thụ, Lê Lợi, Trần Nguyên Hãn, Mỹ Độ, Trần Phú,Thọ Xương, Ngô Quyền và các xã: Dĩnh Kế, Xương Giang, Đa Mai, Song Mai, Tân Mỹ,Song Khê, Đồng Sơn, Tân Tiến, Dĩnh Trì.

- Địa giới hành chính thành phố BắcGiang: Đông giáp huyện Lạng Giang; Tây giáp huyện Việt Yên; Nam - Tây Nam giáphuyện Yên Dũng; Bắc giáp huyện Tân Yên.

Sau khi điều chỉnh địa giới hànhchính mở rộng thành phố Bắc Giang:

- Huyện Lạng Giang còn lại23.984,80 ha diện tích tự nhiên và 191.048 nhân khẩu; có 23 đơn vị hành chínhtrực thuộc, bao gồm các xã: Mỹ Hà, Nghĩa Hưng, Nghĩa Hòa, Yên Mỹ, An Hà, MỹThái, Đào Mỹ, Phi Mô, Tân Thịnh, Dương Đức, Tân Dĩnh, Thái Đào, Xương Lâm,Quang Thịnh, Đại Lâm, Hương Lạc, Xuân Hương, Tân Hưng, Tiên Lục, Tân Thanh,Hương Sơn và thị trấn Kép, thị trấn Vôi.

Địa giới hành chính huyện LạngGiang: Đông giáp huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang; Tây giáp huyện Tân Yên và huyệnYên Thế, tỉnh Bắc Giang; Nam giáp thành phố Bắc Giang và huyện Yên Dũng, tỉnhBắc Giang; Bắc giáp huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

- Huyện Yên Dũng còn lại 18.594,66ha diện tích tự nhiên và 135.075 nhân khẩu; có 21 đơn vị hành chính trực thuộc,bao gồm các xã: Tân An, Quỳnh Sơn, Hương Gián, Xuân Phú, Lãng Sơn, Trí Yên, LãoHộ, Tiền Phong, Nội Hoàng, Tân Liễu, Yên Lư, Nham Sơn, Thắng Cương, Tư Mại,Cảnh Thụy, Tiến Dũng, Đồng Việt, Đồng Phúc, Đức Giang và thị trấn Neo, thị trấnTân Dân.

Địa giới hành chính của huyện YênDũng: Đông giáp tỉnh Hải Dương, Tây giáp thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; Namgiáp tỉnh Bắc Ninh; Bắc giáp huyện Lục Nam.

Điều 2. Nghị quyết này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ,Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang và Thủ trưởng các cơ quan có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư);
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: ĐP, TCCB, TH, TCCV, KTN, PL, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (5b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng