HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 4
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 37/2007/NQ-HĐND

Quận 4, ngày 18 tháng 07 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀPHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUẬN 4 NĂM 2006

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 4 KHÓA IX, KỲ HỌP LẦN 10

Căn cứ khoản 3 Điều 19 LuậtTổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Quyết định số 210/2005/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhândân thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách Nhà nướcnăm 2006;
Căn cứ vào Nghị quyết số 19/2005/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2005 về dự toán vàphân bổ ngân sách năm 2006 đã được phê chuẩn tại kỳ họp lần 5 của Hội đồng nhândân quận và Nghị quyết số 31/2006/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2006 về điều chỉnh,bổ sung ngân sách năm 2006 đã được phê duyệt tại kỳ họp thứ 8 của Hội đồng nhândân quận 4 khóa IX;
Sau khi xem xét báo cáo và Tờ trình số 32/TTr-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2007 củaỦy ban nhân dân quận 4 về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách quận 4 năm 2006;Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu Hộiđồng nhân dân quận 4,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩnquyết toán thu ngân sách quận 4 năm 2006

1. Tổng thu ngân sách Nhà nướctrên địa bàn: 136,410 tỷ đồng.

Trong đó:

+ Thuế công thương nghiệp ngoàiquốc doanh: 53,671 tỷ đồng.

+ Thuế chuyển quyền sử dụng đất:2,530 tỷ đồng.

+ Thu tiền sử dụng đất: 6,642 tỷđồng.

+ Lệ phí trước bạ: 22,038 tỷđồng.

+ Thuế thu nhập cá nhân: 1,113tỷ đồng.

+ Thuế nhà đất: 2,256 tỷ đồng.

+ Tiền thuê đất: 18,332 tỷ đồng.

+ Phí và lệ phí: 2,192 tỷ đồng.

+ Thu khác: 5,259 tỷ đồng.

+ Các khoản thu để lại đơn vịchi qua quản lý ngân sách Nhà nước: 22,377 tỷ đồng.

2. Tổng thu ngân sách địaphương: 192,245 tỷ đồng, bao gồm:

+ Thu ngân sách cấp quận: 183,253 tỷ đồng.

+ Thu ngân sách cấp phường:26,395 tỷ đồng (trong đó: 17,403 tỷ đồng thu bổ sung cân đối từ ngân sách quận).

Điều 2. Phê chuẩnquyết toán ngân sách năm 2006 như sau:

1. Tổng chi ngân sách địaphương: 138,889 tỷ đồng, trong đó:

- Chi ngân sách cấp quận:133,857 tỷ đồng (trong đó có 17,403 tỷ đồng chi bổ sung ngân sách phường).

- Chi ngân sách cấp phường: 22,435tỷ đồng.

2. Nội dung quyết toán chi ngânsách địa phương năm 2006 bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 17,872tỷ đồng.

- Chi thường xuyên: 90,629 tỷđồng.

- Chi chuyển nguồn sang ngânsách năm 2006: 8,011 tỷ đồng.

- Chi không qua cân đối ngânsách: 22,377 tỷ đồng.

Điều 3. Xử lý số kếtdư ngân sách năm 2006

+ Chuyển 100% số kết dư ngânsách cấp quận năm 2006 vào thu cân đối ngân sách cấp quận năm 2007 là49.395.830.111 đồng.

+ Số kết dư ngân sách phường doỦy ban nhân dân phường trình Hội đồng nhân dân phường quyết định xử lý chuyểnthu cân đối ngân sách phường năm 2007.

Điều 4. Thường trực Hộiđồng nhân dân quận, các Ban, các Tổ và các vị đại biểu của Hội đồng nhân dânquận giám sát việc thực hiện quyết toán thu, chi và xử lý số kết dư ngân sáchnăm 2006 theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hộiđồng nhân dân quận 4 khóa IX, kỳ họp lần 10 thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tường