HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 386-NQ/HĐNN7

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 1983

NGHỊ QUYẾT

HOÃN VIỆC BẦU CỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP.

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào điều 100 của Hiến pháp nước Công hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Theo đề nghị của Hội đồng bộ trưởng,

QUYẾT NGHỊ

Hoãn việc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp huyện, xã và tương đương đến đầu năm 1984.

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG THƯ KÝ
Lê Thanh Nghị