CHÍNH PHỦ
----------

Số: 42/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM

KỲ ĐẦU (2011 - 2015) TỈNH HẢI DƯƠNG

-----------------------

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương (Tờ trình số 37/TTr-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2012), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 90/TTr-BTNMT ngày 19 tháng 12 năm 2012),

QUYẾT NGHỊ:

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng với mặt hàng rượu?

Điều 1. Xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Hải Dương với các chỉ tiêu sau:

1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

STT

Loại đất

Hiện trạng năm 2010

Quy hoạch đến năm 2020

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Quốc gia phân bổ (ha)

Tỉnh xác định (ha)

Tổng số

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

165.599

100,00

165.599

100,00

1

Đất nông nghiệp

105.619

63,78

93.550

15

93.565

56,50

Trong đó:

1.1

Đất trồng lúa

66.411

62,88

56.000

56.000

59,85

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên)

64.744

55.500

55.500

1.2

Đất trồng cây lâu năm

15.450

14,63

13.931

13.931

14,89

1.3

Đất rừng phòng hộ

4.901

4,64

4.505

4

4.509

4,82

1.4

Đất rừng đặc dụng

1.539

1,46

1.500

3

1.503

1,61

1.5

Đất rừng sản xuất

4.426

4,19

4.349

2

4.351

4,65

1.6

Đất nuôi trồng thủy sản

9.263

8,77

10.467

10.467

11,19

2

Đất phi nông nghiệp

59.420

35,88

71.589

155

71.744

43,32

Trong đó:

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

433

0,73

509

509

0,71

2.2

Đất quốc phòng

296

0,50

917

917

1,28

2.3

Đất an ninh

223

0,38

456

456

0,64

2.4

Đất khu công nghiệp

2.030

3,42

3.738

2.066

5.804

8,09

-

Đất xây dựng khu công nghiệp

1.412

3.738

3.738

-

Đất xây dựng cụm công nghiệp

618

2.066

2.066

2.5

Đất cho hoạt động khoáng sản

219

0,37

297

297

0,41

2.6

Đất di tích danh thắng

130

0,22

209

209

0,29

2.7

Đất bãi thải, xử lý chất thải

103

0,17

288

288

0,40

2.8

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

250

0,42

272

272

0,38

2.9

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

1.521

2,56

1.611

1.611

2,25

2.10

Đất phát triển hạ tầng

23.266

39,16

26.210

1.148

27.358

38,13

Trong đó:

-

Đất cơ sở văn hóa

221

233

112

345

-

Đất cơ sở y tế

123

192

192

-

Đất cơ sở giáo dục-đào tạo

753

1.140

1.140

-

Đất cơ sở thể dục-thể thao

540

850

850

2.11

Đất ở tại đô thị

2.240

3,77

3.356

2.024

5.380

7,50

3

Đất chưa sử dụng

560

0,94

290

3.1

Đất chưa sử dụng còn lại

460

290

0,18

3.2

Diện tích đưa vào sử dụng

100

170

270

4

Đất đô thị

21.169

12,78

43.089

43.089

26,02

5

Đất khu bảo tồn thiên nhiên

1.217

1.217

0,73

6

Đất khu du lịch

8.384

8.384

5,06

2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

Đơn vị tính: ha

STT

Loại đất

Cả thời kỳ 2011-2020

Giai đoạn 2011-2015

Giai đoạn 2016-2020

(1)

(2)

(3)=(4)+(5)

(4)

(5)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

12.801

7.554

5.247

Trong đó:

1.1

Đất trồng lúa

9.049

4.866

4.183

1.2

Đất trồng cây lâu năm

1.738

1.404

334

1.3

Đất rừng phòng hộ

392

262

130

1.4

Đất rừng đặc dụng

36

24

12

1.5

Đất rừng sản xuất

64

53

11

1.6

Đất nuôi trồng thủy sản

353

176

177

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

2.1

Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm

194

61

133

2.2

Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

664

345

319

2.3

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác

11

11

3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:

Đơn vị tính: ha

STT

Mục đích sử dụng

Cả thời kỳ 2011-2020

Giai đoạn 2011-2015

Giai đoạn 2016-2020

(1)

(2)

(3)=(4)+(5)

(4)

(5)

1

Đất nông nghiệp

150

106

44

Trong đó:

1.1

Đất trồng cây lâu năm

83

51

32

1.2

Đất nuôi trồng thủy sản

17

17

2

Đất phi nông nghiệp

120

30

90

Trong đó:

2.1

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

3

2

1

2.2

Đất phát triển hạ tầng

85

10

75

(Vị trí các loại đất trong quy hoạch sử dụng đất được thể hiện trên Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tỷ lệ 1/50.000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương xác lập ngày 27 tháng 7 năm 2012).

>> Xem thêm:  Giải đáp vốn đầu tư công là gì ?

Điều 2. Xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của tỉnh Hải Dương với các chỉ tiêu sau:

1. Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch:

Đơn vị tính: ha

STT

Loại đất

Diện tích hiện trạng năm 2010

Các năm trong kỳ kế hoạch

Năm 2011*

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

1

Đất nông nghiệp

105.619

105.144

103.352

101.727

100.023

98.420

Trong đó:

1.1

Đất trồng lúa

66.411

66.020

64.762

63.582

62.241

60.854

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên)

64.744

64.353

63.390

62.442

61.315

60.079

1.2

Đất trồng cây lâu năm

15.450

15.454

15.025

14.626

14.339

14.111

1.3

Đất rừng phòng hộ

4.901

4.901

4.812

4.746

4.640

4.639

1.4

Đất rừng đặc dụng

1.539

1.539

1.538

1.528

1.515

1.515

1.5

Đất rừng sản xuất

4.426

4.421

4.373

4.373

4.373

4.373

1.6

Đất nuôi trồng thủy sản

9.263

9.260

9.436

9.610

9.807

9.986

2

Đất phi nông nghiệp

59.420

59.898

61.719

63.377

65.114

66.755

Trong đó:

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

433

436

445

457

469

481

22

Đất quốc phòng

296

296

473

642

816

816

23

Đất an ninh

223

223

407

428

440

450

2.4

Đất khu công nghiệp

2.030

2.061

2.565

3.151

3.629

4.294

-

Đất xây dựng khu công nghiệp

1.412

1.412

1.862

2.212

2.582

3.000

-

Đất xây dựng cụm công nghiệp

618

649

703

939

1.047

1.294

2.5

Đất cho hoạt động khoáng sản

219

230

237

246

256

265

2.6

Đất di tích danh thắng

130

130

146

160

169

181

2.7

Đất bãi thải, xử lý chất thải

103

105

133

161

192

218

2.8

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

250

250

259

260

262

265

2.9

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

1.521

1.526

1.539

1.551

1.563

1.572

2.10

Đất phát triển hạ tầng

23.266

23.536

24.049

24.537

25.081

25.546

Trong đó:

-

Đất cơ sở văn hóa

221

225

242

261

279

297

-

Đất cơ sở y tế

123

123

129

137

144

151

-

Đất cơ sở giáo dục-đào tạo

753

764

821

877

932

981

-

Đất cơ sở thể dục thể thao

540

538

569

597

628

662

2.11

Đất ở tại đô thị

2,240

2.237

2.359

2.610

3.004

3.345

3

Đất chưa sử dụng

3.1

Đất chưa sử dụng còn lại

560

557

528

495

462

424

3.2

Diện tích đưa vào sử dụng

3

29

33

33

38

4

Đất đô thị

21.169

21.555

22.876

24.196

25.517

27.772

5

Đất khu du lịch

478

728

919

1.437

Ghi chú: * Diện tích kế hoạch năm 2011 là số liệu ước thực hiện đến ngày 31 tháng 12 năm 2011.

2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

Đơn vị tính: ha

STT

Loại đất

DT chuyển MĐSD trong kỳ

Chia ra các năm

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

7.554

475

1.883

1.718

1.784

1.694

1.1

Đất trồng lúa

4.866

285

1.104

1.034

1.185

1.258

1.2

Đất trồng cây lâu năm

1.404

68

442

391

283

220

1.3

Đất rừng phòng hộ

262

90

66

106

1.4

Đất rừng đặc dụng

24

1

10

13

1.5

Đất rừng sản xuất

53

5

48

1.6

Đất nuôi trồng thủy sản

176

27

41

45

32

31

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

2.1

Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm

61

61

2.2

Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

345

34

69

81

84

77

3. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:

Đơn vị tính: ha

>> Xem thêm:  Mức xử phạt khi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất ? Làm thế nào để chuyển mục đích sử dụng đất ?

STT

Mục đích sử dụng

DT đưa vào SD trong kỳ

Chia ra các năm

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

1

Đất nông nghiệp

106

24

26

22

34

Trong đó:

1.1

Đất trồng cây lâu năm

51

16

16

10

9

1.2

Đất nuôi trồng thủy sản

17

17

2

Đất phi nông nghiệp

30

3

5

7

11

4

Trong đó:

2.1

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

2

1

1

2.2

Đất phát triển hạ tầng

10

1

5

4

Điều 3. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương có trách nhiệm:

1. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực trong Tỉnh có sử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được Chính phủ xét duyệt; việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ cấp tỉnh đến cấp xã; có giải pháp cụ thể để huy động vốn và các nguồn lực khác đáp ứng vốn đầu tư cho việc thực hiện phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Tỉnh;

2. Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực giữ nhiều đất trồng lúa;

3. Chủ động thu hồi đất theo quy hoạch và kế hoạch, trong đó cần phải thu hồi cả phần diện tích đất bên cạnh công trình kết cấu hạ tầng, vùng phụ cận để tạo nguồn vốn cho phát triển, tạo quỹ đất đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Đồng thời, ưu tiên cho người bị thu hồi đất được giao đất hoặc mua nhà trên diện tích đất đã thu hồi mở rộng theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất;

4. Quản lý sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng; tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quy hoạch phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp phải theo kế hoạch, tiết kiệm và hiệu quả; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất theo quy hoạch nhằm ngăn chặn kịp thời các vi phạm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích;

5. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người dân nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững;

6. Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh có Báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để Chính phủ tổng hợp Báo cáo Quốc hội.

Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- VP BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- UBND tỉnh Hải Dương;
- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục;
- Lưu: Văn thư, KTN (3).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

>> Xem thêm:  Thủ tục, hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất ? Cơ quan nào có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ?

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục cấp sổ hồng và vấn đề xin cấp phép xây dựng ?