HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 44/2006/NQ-HĐND

Cần Giờ, ngày 24 tháng 07 năm 2006

NGHỊ QUYẾT

VỀCÔNG NHẬN KẾT QUẢ BẦU CỬ CHỨC VỤ PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜKHÓA IX

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ KHÓA IX KỲ HỌP LẦN THỨ8

Căn cứ khoản 1 Điều 25 vàđiểm d khoản 2 Điều 51, Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện CầnGiờ
;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Công nhận kết quảbầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã được đại biểu Hộiđồng nhân dân huyện Cần Giờ khóa IX bầu vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 7năm 2006 tại kỳ họp lần thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ khóa IX:

Ông Đoàn Văn Sơn - Ủy viên Ủyban nhân dân huyện - Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch.

Giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy bannhân dân huyện Cần Giờ khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009.

Điều 2. Giao choỦy ban nhân dân huyện Cần Giờ hoàn tất thủ tục và trình Chủ tịch Ủy ban nhândân thành phố phê chuẩn theo luật định.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân huyện Cần Giờ khóa IX, kỳ họp lần thứ 8 thông qua ngày 21 tháng 7 năm2006./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Dung