CHÍNH PHỦ
-------
Số: 46/NQ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC KÝ NGHỊ ĐỊNH THƯ THỰC HIỆN GÓI CAM KẾT VÒNG VI VỀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH
ASEAN TRONG KHUÔN KHỔ HIỆP ĐỊNH KHUNG ASEAN VỀ DỊCH VỤ
---------------
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại công văn số 57/TTr-BTC ngày 09 tháng 5 năm 2014,
QUYẾT NGHỊ

>> Xem thêm:  Đã ly hôn chồng không cho gặp con phải làm như thế nào ? Quyền nuôi con khi ly hôn ?

Điều 1. Đồng ý nội dung dự thảo Nghị định thư thực hiện gói cam kết Vòng VI về dịch vụ tài chính ASEAN trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ.
Điều 2. Đồng ý lãnh đạo Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Nghị định thư trên.
Điều 3. Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định./.

Nơi nhận:
- Các đồng chí thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp, KHĐT, Ngân hàng Nhà nước VN (kèm theo Nghị định thư);
- VPCP: các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: PL, KTTH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(2).ĐH.48
TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

>> Xem thêm:  Mẫu tờ khai điều chính, bổ sung thông tin đăng ký thuế (Mẫu 08)