HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 481-NQ/HĐNN7

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 1983

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN VIỆC THÀNH LẬP TỔNG CỤC ĐIỆN TỬ VÀ KỸ THUẬT TIN HỌC THUỘC HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG.

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng bộ trưởng;
Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng,

QUYẾT NGHỊ

1. Phê chuẩn việc thành lập Tổng cục điện tử và kỹ thuật tin học thuộc Hội đồng bộ trưởng.

2. Hội đồng bộ trưởng quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục điện tử và kỹ thuật tin học.

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
Trường - Chinh