CHỈ THỊ

NGHỊ QUYẾT

CỦACHÍNH PHỦ SỐ 49/ 2007/NQ-CP NGÀY 04 THÁNG 9 NĂM 2007

PHIÊN HỌPCHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 8 NĂM 2007

Trong2 ngày 27 và 28 tháng 8 năm 2007, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 8 năm2007, thảo luận và quyết nghị các vấn đề sau đây:

1.Chính phủ đã nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình dự thảo Chương trìnhhành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2007 - 2011.

Chươngtrình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2007 - 2011 được xây dựng căn cứ vàoNghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết của Quốc hội về Kếhoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010, các nghị quyết của Trungương Đảng và bổ sung thêm các nhiệm vụ theo yêu cầu của giai đoạn phát triểnmới trong nhiệm kỳ của Chính phủ, nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xãhội, rút ngắn khoảng cách phát triển của nước ta với các nước trong khu vực vàthế giới. Bên cạnh việc thực hiện đồng bộ và toàn diện các nhiệm vụ về pháttriển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại đã đề ra, cần tậptrung vào các công việc trọng tâm, trọng điểm, có ý nghĩa quyết định để tạo sựđột phá trong từng thời gian; trên tinh thần đó, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơquan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ rà soát các công việc theo đúng chứcnăng, nhiệm vụ của mình; đồng thời lựa chọn những nhiệm vụ quan trọng, có tínhđột phá để tập trung nguồn lực và các giải pháp cụ thể, chỉ đạo thực hiện đồngbộ, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đãđề ra.

GiaoBộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, các cơquan liên quan, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết về Chương trình hành động củaChính phủ nhiệm kỳ 2007 - 2011, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành.

Trêncơ sở Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2007 - 2011, các bộ, ngànhvà địa phương căn cứ tình hình thực tiễn và yêu cầu chỉ đạo, điều hành để cụthể hóa thành Chương trình hành động của bộ, ngành, địa phương và tổ chức thựchiện tốt Chương trình hành động đã đề ra.

2.Chính phủ nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo một số vấn đềvề đổi mới sự chỉ đạo điều hành, cải tiến lề lối làm việc và sửa đổi Quy chếlàm việc của Chính phủ.

Chínhphủ thống nhất: Việc đổi mới sự chỉ đạo, điều hành, cải tiến lề lối làm việc vàsửa đổi Quy chế làm việc của Chính phủ trong giai đoạn hiện nay là hết sức cầnthiết, nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động chỉ đạo, điều hànhcủa tập thể Chính phủ và từng thành viên Chính phủ; bảo đảm sự chỉ đạo đồng bộ,thống nhất, thông suốt trong cả hệ thống hành chính và mối quan hệ chặt chẽgiữa Chính phủ với các cơ quan trong hệ thống chính trị của đất nước. Việc sửađổi Quy chế làm việc của Chính phủ cần kế thừa những kinh nghiệm của Chính phủcác nhiệm kỳ trước gắn với việc tiếp tục đổi mới, tăng cường hiệu lực của côngtác chỉ đạo, điều hành theo đúng chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và thẩm quyềnđã được pháp luật quy định với những trọng tâm là: nâng cao chất lượng xây dựngthể chế, đổi mới công tác quy hoạch, kế hoạch; tiếp tục đẩy mạnh việc phân cấp;làm rõ chức năng, nhiệm vụ của các bộ, cơ quan trong hệ thống hành chính; cảitiến quy trình và thủ tục xử lý công việc theo hướng nhanh, gọn, rõ trách nhiệmtrong từng khâu, từng cấp; bảo đảm thông tin điều hành, tăng cường công tácthanh tra, kiểm tra, đề cao kỷ luật, kỷ cương hành chính.

GiaoVăn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan,tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, nghiên cứu sửa đổi Quy chế làm việccủa Chính phủ, sớm trình Chính phủ xem xét, thông qua.

3.Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình dự thảo Nghị định quy định về chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; nghe các Bộtrưởng: Bộ Công Thương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Y tế; Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội trình Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấutổ chức của Bộ.

Nghịđịnh số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định nhiệmvụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ đã cụthể hóa các quy định của Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001, tạo khung pháp lý choviệc ban hành các nghị định về nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các bộ,cơ quan ngang bộ thuộc cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ khóa XI. Nay so vớiyêu cầu thực tiễn, Nghị định số 86/2002/NĐ-CP cần phải được sửa đổi để tạokhung pháp lý cho việc ban hành các nghị định cụ thể quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ trong cơ cấu tổ chứcChính phủ nhiệm kỳ khóa XII.

Nghịđịnh thay thế Nghị định số 86/2002/NĐ-CP dựa trên cơ sở các quy định của Hiếnpháp, pháp luật hiện hành để xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của bộ; phânđịnh rành mạch về chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngangbộ, loại bỏ chồng chéo hoặc bỏ sót lĩnh vực, công việc quản lý; thực hiện mộtviệc chỉ do một bộ hoặc một cơ quan chịu trách nhiệm chính; làm rõ thẩm quyền,trách nhiệm của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Cơ cấu tổ chức của bộ,cơ quan ngang bộ phải bảo đảm yêu cầu chung về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức củaChính phủ khóa XII, đổi mới hoạt động chỉ đạo, điều hành; tăng cường hiệu quảquản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ; đổi mới các đơn vị giúp bộtrưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo chuyên ngành; thu gọn đầu mối,giảm trung gian nhưng bảo đảm tính ổn định, thống nhất.

GiaoBộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiếncác thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định quy định về chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ thay thế Nghị định số86/2002/NĐ-CP , trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành trong tháng 9 năm2007. Trong khi chưa ban hành Nghị định này, Chính phủ yêu cầu các bộ vẫn giữnguyên cơ cấu tổ chức như hiện nay cho đến khi có quy định mới.

Giaocác Bộ: Công Thương; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn; Thông tin và Truyền thông; Y tế; Lao động - Thương binh và Xã hộichủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiếncác thành viên Chính phủ hoàn chỉnh dự thảo Nghị định về chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ; gửi lấy ý kiến của các thành viên Chính phủtrước khi trình Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành trong tháng 9 năm 2007.

Cácbộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ khẩn trương rà soát, hoàn chỉnhdự thảo nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ, cơ quan mình, trìnhChính phủ xem xét, ban hành theo đúng tiến độ đã đề ra tại Nghị quyết số 45/2007/NQ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Nghịquyết của Quốc hội về cơ cấu, tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ khóa XII.

4.Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình dự thảo Chương trình xây dựng luật,pháp lệnh của Quốc hội khóa XII (2007 - 2011) và năm 2008; nghe Bộ trưởng, Chủnhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến các thành viên Chính phủ vềdự thảo Chương trình.

Thờigian qua, hoạt động xây dựng pháp luật đã được Chính phủ quan tâm chỉ đạo thựchiện đúng quy trình, chất lượng ngày một nâng cao nhằm thể chế hóa kịp thờiquan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước về xây dựng nền kinh tế thị trườngđịnh hướng xã hội chủ nghĩa, phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế, cải cách hànhchính, cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền, bảo đảm quyền tự do, dânchủ của nhân dân. Tuy nhiên, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh còn bộc lộsự thiếu ổn định do phải điều chỉnh, bổ sung nhiều lần về số lượng, hình thứcvăn bản. Chất lượng chuẩn bị một số văn bản còn thấp, tiến độ còn chậm do thiếusự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan.

Đểđáp ứng yêu cầu mới về hoạt động lập pháp của Quốc hội khóa XII, Chương trìnhxây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ cả nhiệm kỳ và năm 2008 cần thể chế hóađầy đủ, kịp thời Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và các nghị quyếtHội nghị Trung ương về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủnghĩa; xây dựng nhà nước pháp quyền; cải cách hành chính, cải cách tư pháp; chủđộng hội nhập kinh tế quốc tế.

GiaoBộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, tiếp thu ý kiến các thànhviên Chính phủ, hoàn chỉnh dự thảo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh Quốchội khóa XII (2007 - 2011) và năm 2008, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, báocáo Quốc hội.

5.Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trình dự án Luật Năng lượngnguyên tử; nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ýkiến các thành viên Chính phủ về dự án Luật này.

Nănglượng nguyên tử ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy pháttriển kinh tế - xã hội, chăm sóc sức khỏe con người, nâng cao tiềm lực khoa họcvà công nghệ, bảo đảm an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường. Ở nước ta, nănglượng nguyên tử, nhất là ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ đã được phát triểnrộng rãi và có những đóng góp quan trọng trong các lĩnh vực sản xuất côngnghiệp, nông nghiệp và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, việc ứng dụngnăng lượng nguyên tử chưa tương xứng với tiềm năng và nhu cầu phát triển kinhtế - xã hội của đất nước; các quy định của pháp luật điều chỉnh lĩnh vực nàycòn phân tán, chưa đầy đủ, thiếu tính bao quát. Việc xây dựng và ban hành LuậtNăng lượng nguyên tử nhằm khắc phục những tồn tại nêu trên, tạo khuôn khổ pháplý cho việc ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hộivì mục đích hòa bình, bảo đảm an toàn và phù hợp với pháp luật quốc tế.

GiaoBộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ,tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự án Luật Năng lượngnguyên tử, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc trình Uỷ banThường vụ Quốc hội.

6.Chính phủ đã xem xét và thông qua Báo cáo giao ban sản xuất, kinh doanh, dịchvụ và đầu tư 8 tháng năm 2007 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình; Báo cáotình hình thị trường trong nước tháng 8 năm 2007 do Bộ trưởng Bộ Công Thươngtrình; Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng tháng 8 năm 2007 do Tổng Thanhtra Chính phủ trình; Báo cáo cải cách hành chính tháng 8 năm 2007 do Bộ trưởngBộ Nội vụ trình.

Tháng8 và 8 tháng đầu năm 2007, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển tốt.Sản xuất công nghiệp, thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng cao; các lĩnh vực dịchvụ tiếp tục đạt kết quả khá; xuất khẩu tăng mạnh. Thu, chi ngân sách tăng sovới cùng kỳ. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo, văn hoá, thể thao, giảiquyết việc làm, xoá đói giảm nghèo… duy trì và phát triển theo chiều hướng tíchcực. Công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm,chống lãng phí được đẩy mạnh và bước đầu đã thu được kết quả tích cực. Chínhtrị, xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Tuy nhiên, vẫn cònnhiều khó khăn cần phải quan tâm chỉ đạo trong bốn tháng cuối năm 2007 như:nguy cơ tiềm ẩn biến động bất thường về giá cả thị trường trong nước và thếgiới, nhất là giá xăng dầu, hàng hóa, vật tư chủ yếu phục vụ sản xuất và đờisống tăng; tỷ lệ nhập siêu cao; tình hình thời tiết trong mùa mưa bão diễn biếnkhó lường, ảnh hưởng xấu đến sản xuất và đời sống. Tiến độ giải ngân các dự ánđầu tư, nhất là dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ, vốn tín dụng nhà nướcđạt thấp; tình hình tai nạn giao thông vẫn còn cao và đang diễn biến phức tạp;một số vấn đề xã hội bức xúc chậm được giải quyết có hiệu quả.

Cácbộ, ngành, địa phương cần bám sát diễn biến tình hình thực tế, tiếp tục thựchiện nghiêm túc, triệt để Nghị quyết số 03/2007/NQ-CP về những giải pháp chủyếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách nhànước năm 2007, các văn bản khác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm đẩymạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm, giảm chi phí sản xuất, nâng cao khả năngcạnh tranh của sản phẩm hàng hóa và dịch vụ; đẩy mạnh xuất khẩu, thúc đẩy đầutư nước ngoài; đặc biệt, bằng mọi biện pháp tháo gỡ khó khăn, tập trung đẩynhanh giải ngân vốn đầu tư, tiến độ xây dựng công trình, phấn đấu đạt tốc độtăng trưởng cao. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, dập tắt có hiệu quả dịch bệnhgia súc, gia cầm. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 18/2007/CT-TTg của Thủ tướngChính phủ về các giải pháp cấp bách kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường, nhấtlà những mặt hàng đã được Chính phủ quyết định giảm thuế nhập khẩu.

Cácbộ, ngành, địa phương phối hợp tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP về một số giải pháp cấp bách kiềm chế tai nạn giao thông và ùntắc giao thông. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, các cơquan liên quan khẩn trương trình Chính phủ Nghị định sửa đổi Nghị định số 152/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 quy định về xử lý vi phạm hành chínhtrong lĩnh vực giao thông đường bộ để tạo cơ sở pháp lý thực hiện kiên quyết,triệt để Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP . Tổ chức tốt công tác tiếp dân và giảiquyết khiếu nại, tố cáo; không để xảy ra tình trạng khiếu kiện phức tạp, kéodài, vượt cấp; kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luậtnhững hành vi lợi dụng khiếu nại, tố cáo để gây rối, tuyên truyền chống pháĐảng và Nhà nước, phá hoại công cuộc xây dựng và phát triển đất nước của nhândân. Tích cực, chủ động phòng chống thiên tai, bão lũ. Chuẩn bị tốt các điềukiện cần thiết cho khai giảng năm học mới. Phấn đấu hoàn thành thắng lợi cácmục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007; đồng thời chuẩn bị tốtcác điều kiện để xây dựng và triển khai thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch phát triểnkinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2008./.

TM.CHÍNH PHỦ

THỦTƯỚNG

NguyễnTấn Dũng