QUỐC HỘI
Số: 49/2013/QH13
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản,

đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân

_______________________

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căncứ HiếnppnướcCnghòaxãhichngaVitNamm1992đã được sửa đổi, bsungmtsđiutheoNghquyếts51/2001/QH10;

Căncứ LutĐtđais13/2003/QH11;

Căncứ Tờ trìnhs243/TTr-CPngày 19tháng6 m2013ca Chínhph; Theođề nghịcaybanthưngvụ Quchi,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Khihếtthihnsdụng,Nhànưckhôngđiuchnhliđttrngcây hàng năm,đấtnuôitrngthủysn,đtlàmmuiđãgiaochohgiađình,cánhântheo LutĐtđais13/2003/QH11;hgiađình,cánhântrctiếpsnxutnôngnghiệp, nuôitrngthusn,làmmuốiđưctiếptcsdụngđtchođếnkhiLutĐtđai (sađổi)đưcbanhànhvàcóhiulcthihành,khiđóthihnsdngđttrồng cây hàngnăm,đấtnuôitrngthủysn,đấtlàmmuốicahgiađình,cá nhânáp dụng theo quyđịnhcaLutĐtđai(sađổi).

Điều 2.

1. Nghquyếtnàycó hiulc thihànhtngày01tháng 10năm2013.

2.ChínhphủhưngdẫnthihànhNghquyếtnày.

___________________________________________________________

Nghquyết này đã được Quc hội nước Cng a xã hội chnghĩa Việt NamkaXIII, kỳ hpthứ5 thôngquangày21tháng6 năm2013.

Chủ tịch Quốc hội

(Đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng