HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 550-NQ/HĐNN7

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 1984

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC CỬ KIỂM SÁT VIÊN VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào điều 100 của Hiếnpháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và điều 5 của Luật tổ chức Việnkiểm sát nhân dân;
Theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao,

QUYẾT NGHỊ:

Cử các đồng chí có tên sau đây,làm kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao:

1. Nguyễn Quang Toản

2. Nguyễn Ấm

3. Bùi Trọng Đông

4. Phạm Văn Viễn

5. Phạm Hữu Bình

6. Trần Chí Hải

HỘI ĐỔNG NHÀ NƯỚC
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMPHÓ CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG THƯ KÝ
Lê Thanh Nghị