HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 572-NQ/HĐNN7

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 1984

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH HUY CHƯƠNG QUÂN KỲ QUYẾT THẮNG ĐỂ TẶNG THƯỞNG CHONHỮNG QUÂN NHÂN VÀ CÔNG NHÂN VIÊN QUỐC PHÒNG ĐÃ PHỤC VỤ QUÂN ĐỘI TỪ 25 NĂM TRỞLÊN

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào điều 100 của Hiến phápnước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Nhân kỷ niệm lần thứ 40 ngày thành lập Quân đội nhân dânViệt Nam;

Theo đề nghị của Hội đồng Bộ trưởng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. – Nay quy định huychương Quân kỳ Quyết thắng để tặng thưởng cho những quân nhân và công nhân viênquốc phòng đã phục vụ Quân đội nhân dân Việt Namtừ 25 năm trở lên.

Điều 2. – Huy chương Quân kỳQuyết thắng do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ra quyết định tặng thưởng.

HỘI ĐỔNG NHÀ NƯỚC

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

Trường Chinh