HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 581-NQ/HĐNN7

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 1984

NGHỊ QUYẾT

BỔNHIỆM ĐẠI SỨ TẠI NƯỚC CỘNG HÒA AI-SƠ-LEN

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào điều 100 của Hiếnpháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và điều 30 của Luật tổ chức Quốchội và Hội đồng Nhà nước;
Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,

QUYẾT NGHỊ:

Bổ nhiệm đồng chí Lưu Quý Tân,Đại sứ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Thụy Điển kiêm Đại sứtại Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, nay kiêm nhiệm thêm Đại sứ tại Cộng hòaAi-sơ-len.

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
Trường Chinh