CHÍNH PHỦ
--------
Số: 60/NQ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC KÝ NGHỊ ĐỊNH THƯ THỨ NHẤT SỬA ĐỔI HIỆP ĐỊNH THÀNH LẬP
KHU VỰC THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN - ÔT-XTRÂY-LIA - NIU DI-LÂN (AANZFTA)
-----------------------------
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại công văn số 7452/TTr-BCT ngày 06 tháng 8 năm 2014,
QUYẾT NGHỊ:

>> Xem thêm:  Đã ly hôn chồng không cho gặp con phải làm như thế nào ? Quyền nuôi con khi ly hôn ?

Điều 1. Đồng ý nội dung dự thảo Nghị định thư thứ nhất sửa đổi Hiệp định thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN - Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân.
Điều 2. Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Nghị định thư trên tại Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 46.
Điều 3. Bộ Ngoại giao hoàn thành thủ tục đối ngoại theo quy định./.

Nơi nhận:
- Các đồng chí thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: Công Thương, Ngoại giao, Tư pháp, Tài chính, NNPTNT, KHĐT, KHCN (kèm theo Nghị định thư);
- VPCP: các PCN, Trợ lý TTg, Vụ PL, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(2).đh51
TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

>> Xem thêm:  Mẫu tờ khai điều chính, bổ sung thông tin đăng ký thuế (Mẫu 08)