HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN TÂN PHÚ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số 61/2007/NQ-HĐND

Tân Phú, ngày 18 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀQUY MÔ CHỢ VÀ ĐIỀU CHỈNH MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂN PHÚ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ KHÓA I, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 3 Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;
Căn cứ Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban nhân dânthành phố về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chợ trên địabàn thành phố Hồ Chí Minh;
Sau khi xem xét Tờ trình số 525/TTr-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhândân quận Tân Phú, Báo cáo thẩm tra số 32/BCTT-KTXH ngày 12 tháng 7 năm 2007 củaBan Kinh tế - Xã hội và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nộidung Tờ trình số 525/TTr-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quậnTân Phú về quy mô 6 chợ thuộc địa bàn quận Tân Phú là chợ loại II (Chợ HiệpTân, Tân Hương, Tân Phú I, Tân Phú II, Sơn Kỳ, Phú Trung) và điều chỉnh mức thuphí, lệ phí chợ loại II trên địa bàn quận theo mức thu từng ngành hàng được ghitrong Tờ trình.

Thời gian thực hiện được áp dụngngay khi hợp đồng thầu mới được công nhận đối với các Ban Quản lý trúng thầuchợ.

Hội đồng nhân dân quận đề nghịỦy ban nhân dân quận cần tiến hành cho thanh lý các hợp đồng thầu cũ ngay, nhưngcó bảo lưu giá và gia hạn thời gian chờ đấu thầu lại và sớm xây dựng quy chếđấu thầu mới.

Điều 2. Căn cứ đặc điểmtình hình cụ thể từng chợ và khung mức thu được Hội đồng nhân dân quận thôngqua, Ủy ban nhân dân quận quy định mức thu cụ thể từng ngành hàng cho phù hợpvới điều kiện, hoàn cảnh của từng chợ.

Điều 3. Ủy ban nhân dânquận Tân Phú căn cứ nội dung đã được thông qua có kế hoạch triển khai và tổchức thực hiện.

Nghị quyết này được Hội đồngnhân dân quận Tân Phú khóa I, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 18 tháng 7 năm2007./.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Nẫu