HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 612-NQ/HĐNN7

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 1985

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC CỬ MỘT SỐ HỘI THẨM NHÂN DÂN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 100 của Hiến phápnước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều 29 của Luật tổ chức Quốc hội vàHội đồng Nhà nước;
Theo đề nghị của đoàn chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Cử các đồng chí có tên sau đây, làmhội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tối cao:

1. Nguyễn Thị Thanh

2. Bùi Thị Thanh Vân

3. Lê Thu

4. Vũ Ngọc Quỳnh

5. Ngô Văn Cân

6. Lê Hồng Tư

7. Trần Chí Đáo

8. Trương Minh Nhựt

9. Phan Như Lâm

10. Triệu Hữu Lý,

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Nghị