HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN TÂN PHÚ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số 62/2007/NQ-HĐND

Tân Phú, ngày 18 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀQUY HOẠCH CÁC VỊ TRÍ CỔ ĐỘNG CHÍNH TRỊ VÀ QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TRÊN ĐỊA BÀNQUẬN TÂN PHÚ GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ KHÓA I, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Chỉ thị số 35/2006/CT-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dânthành phố về xây dựng quy hoạch các ngành nghề kinh doanh vũ trường, karaoke, quánbar, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch; cổ động chính trị và quảng cáongoài trời trên địa bàn thành phố giai đoạn 2006 - 2010;
Sau khi xem xét Tờ trình số 26/TTr-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhândân quận Tân Phú; Báo cáo thẩm tra số 32/BCTT-KTXH ngày 12 tháng 7 năm 2007 củaBan Kinh tế - Xã hội và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Chấp thuận thôngqua nội dung Tờ trình số 26/TTr-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhândân quận Tân Phú về đề án quy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáongoài trời trên địa bàn quận Tân Phú giai đoạn 2006 - 2010 như sau:

1. Quy hoạch các vị trí đặt panôphục vụ cho cổ động chính trị là 31 cụm (danh sách đính kèm).

2. Quy hoạch các vị trí treo gắnbăng rôn phục vụ cho cổ động chính trị là 13 vị trí (danh sách đính kèm).

3. Quy hoạch vị trí đặt panôquảng cáo ngoài trời:

- Bảng quảng cáo dựng từ mặt đấtlà: 7 vị trí (danh sách đính kèm);

- Các vị trí đặt trụ hộp đènquảng cáo là: 11 vị trí (danh sách đính kèm);

- Hộp đèn quảng cáo tại nhà chờvà trụ dừng xe buýt là: 43 vị trí (danh sách đính kèm);

- Các tuyến đường đặt hộp đènquảng cáo là: 06 tuyến đường (danh sách đính kèm);

- Quảng cáo màn hình điện tử là:24 vị trí (danh sách đính kèm);

- Bảng quảng cáo đặt trên tườnglà: 24 vị trí (danh sách đính kèm).

4. Quy hoạch các tuyến đườngtreo cờ là 05 tuyến đường (danh sách đính kèm).

Điều 2. Thống nhất theođề án về kích thước, chất liệu khoảng cách của từng loại hình trên.

Điều 3. Giao Ủy ban nhândân quận báo cáo trình Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan chức năng thànhphố phê duyệt theo quy định và tổ chức triển khai các bước tiếp theo.

Nghị quyết này được Hội đồngnhân dân quận Tân Phú khóa I, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 18 tháng 7 năm2007./.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Nẫu