HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN TÂN PHÚ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 63/2007/NQ-HĐND

Tân Phú, ngày 18 tháng 07 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY HOẠCHNGÀNH NGHỀ KINH DOANH KARAOKE, VŨ TRƯỜNG, DỊCH VỤ XOA BÓP, CƠ SỞ LƯU TRÚ DULỊCH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂN PHÚ GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ KHÓA I, KỲ HỌP LẦN THỨ10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Chỉ thị số 35/2006/CT-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dânthành phố Hồ Chí Minh về xây dựng quy hoạch các ngành nghề kinh doanh vũ trường,karaoke, quán bar, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch; cổ động chính trị vàquảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2006 - 2010;
Xét Tờ trình số 25/TTr-UBND ngày 27 tháng 06 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận TânPhú; Báo cáo thẩm tra số 32/BCTT-KTXH ngày 12 tháng 07 năm 2007 của Ban Kinh tế- Xã hội và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Thông qua nội dung Tờ trình số 25/TTr-UBNDngày 27 tháng 06 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú về quy hoạch ngànhnghề kinh doanh karaoke, vũ trường, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch trênđịa bàn quận Tân Phú giai đoạn 2006 - 2010 như sau:

1. Ngành nghề kinh doanh dịch vụ karaoke

- Hiện trạng số điểm đang hoạt động 12 điểm(danh sách đính kèm).

- Quy hoạch giai đoạn 2006 - 2008:

+ Giữ nguyên hiện trạng đơn vị đang hoạt động kinhdoanh.

+ Số điểm cho phép tiếp tục hoạt động 12 điểm,tái cấp phép (danh sách đính kèm), nếu không có vi phạm đến mức thu hồi giấyphép kinh doanh.

+ Cấp mới: chỉ cấp cho các cơ sở lưu trú du lịchđược công nhận xếp hạng sao theo quy định của Luật Du lịch.

- Quy hoạch giai đoạn 2008 - 2010:

+ Số điểm chophép tiếp tục hoạt động: 12 điểm, tái cấp phép (danh sách đính kèm).

+ Cấp mới: 27điểm là 20 khu dân cư mới (danh sách đính kèm), 2 Trung tâm Thương mại dịch vụ,Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận, 02 Câu lạc bộ Thể dục Thể thao quận,Trung tâm Sinh hoạt Thanh niên, Nhà Văn hóa Công nhân quận và các cơ sở lưu trúdu lịch được công nhận xếp hạng sao theo quy định của Luật Du lịch.

2. Ngành kinh doanh vũ trường:

- Hiện trạng số điểm đang hoạt động không có cơsở nào.

- Quy hoạch giai đoạn 2006 - 2008:

+ Chỉ cấp các cơ sở lưu trú du lịch được côngnhận xếp hạng sao theo quy định của Luật Du lịch.

- Quy hoạch giai đoạn 2008 - 2010

+ Cấp mới 03 điểm là Trung tâm Văn hóa - Thể dụcthể thao quận, Trung tâm Sinh hoạt Thanh niên quận, Nhà Văn hóa Công nhân quận.

3. Ngành nghề kinh doanh dịch vụ xoa bóp(massage):

- Hiện trạng đang hoạt động 02 điểm (danh sáchđính kèm).

- Quy hoạch 2006 - 2008:

+ Giữ nguyên hiện trạng các đơn vị đang hoạtđộng kinh doanh.

+ Số điểm tiếp tục hoạt động 02 điểm tái cấpphép (theo danh sách đính kèm), nếu không vi phạm đến mức đình chỉ hoạt độngkinh doanh.

+ Cấp mới: chỉ cấp mới các cơ sở lưu trú du lịchđược công nhận xếp hạng sao theo quy định của Luật Du lịch.

- Quy hoạch giai đoạn 2008 - 2010

+ Số điểm chophép tiếp tục hoạt động 02 điểm tái cấp phép (danh sách đính kèm).

+ Cấp mới cho Trung tâm Y tế Dự phòng quận, cácbệnh viện trong quận, các cơ sở lưu trú du lịch được công nhận xếp hạng saotheo quy định của Luật Du lịch.

4. Ngành nghề kinh doanh cơ sở lưu trú dulịch

- Hiện trạng đang hoạt động 41 điểm (danh sáchđính kèm).

- Quy hoạch giai đoạn 2006 - 2008

+ Số điểm cho phép tiếp tục hoạt động 29 cơ sở(danh sách đính kèm). Hiện còn 12 doanh nghiệp (danh sách đính kèm) đang đượcSở Du lịch xem xét công nhận xếp hạng sao, nếu đạt chuẩn theo quy định sẽ tiếptục tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động, nếu không được công nhận thì giaoỦy ban nhân dân quận đề nghị Sở Kế hoạch - Đầu tư rút giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh.

+ Cấp mới: chỉ cấp các cơ sở lưu trú du lịch đủđiều kiện được công nhận xếp hạng sao theo quy định của Luật Du lịch.

- Quy hoạch giai đoạn 2008 - 2010

+ Cấp mới quy hoạch phát triển các cơ sở lưu trúdu lịch đủ điều kiện được công nhận xếp hạng sao theo quy định của Luật Du lịch.

Điều 2.Hội đồng nhân dân quận đề nghị Ủyban nhân dân quận trước mắt tạm ngừng cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanhđối với ngành nghề kinh doanh karaoke, vũ trường theo Chỉ thị số 17/2005/CT-TTg ngày 25 tháng 05 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 35/2006/CT-UBNDngày 06 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân quận báo cáotrình Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan chức năng thành phố phê duyệt vàtổ chức triển khai các bước tiếp theo.

Nghị quyết này được Hội đồngnhân dân quận Tân Phú khóa I, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 18 tháng 07 năm2007./.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Nẫu