HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 700-NQ/HĐNN7

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 1986

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC HOÃN CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HAI CẤP HUYỆN, XÃ

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào điều 33 Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân;
Theo đề nghị của Hội đồng Bộ trưởng,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Hoãn cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp huyện, xã và tương đương, trước định tổ chức từ tháng 02 đến tháng 4 năm 1986, nay sẽ tổ chức vào tháng 4 năm 1987, cùng ngày với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VIII.

2. Hội đồng Bộ trưởng hướng dẫn cụ thể cho các địa phương thi hành.

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHỦ TỊCH




Trường Chinh