HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 782B-NQ/HĐNN7

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 1987

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỔ NHIỆM MỘT SỐ THÀNH VIÊN CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và điều 14 của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam;
Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng;

QUYẾT ĐỊNH:

Bổ nhiệm:

1. Đồng chí Đoàn Khuê, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, giữ chức Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, thay đồng chí Lê Đức Anh.

2. Đồng chí Nguyễn Quyết, Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam thay đồng chí Chu Huy Mân.

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHỦ TỊCHTrường Chinh