UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 84-NQ/QHK6

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 1977

NGHỊ QUYẾT

PHÊCHUẨN VIỆC ĐỔI TÊN VIỆT NAM THÔNGTẤN XÃ THÀNH THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦNGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào điều 53 của Hiếp pháp 1959 và điều4 của Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Hội đồng Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ :

Phê chuẩn việc đổi tên Việt Nam thông tấn xã thành Thông tấn xã Việt Nam trực thuộc Hội đồng Chính phủ.

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
Trường Chinh