QUỐC HỘI
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: NQ-QH/1977

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 1977

NGHỊ QUYẾT

PHÊCHUẨN TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 1975

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KhóaVI, kỳ họp thứ ba

Sau khi nghe Ủy ban kế hoạchvà ngân sách của Quốc hội báo cáo xin đính chính con số trong nghị quyết vềtổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 1975,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê chuẩn tổng quyếttoán ngân sách Nhà nước trước năm 1975 với:

- Tổng số thu là Sáu nghìn batrăm mười tám triệu sáu trăm sáu mươi hai nghìn không trăm hai mươi sáu đồnghai hào ba xu (6.318.662.026,23đ);

- Tổng số chi là Sáu nghìn bảytrăm hai mươi bốn triệu bảy trăm ba mươi lăm nghìn bốn trăm sáu mươi chín đồngkhông hào một xu (6.724.735.469,01đ).

Điều 2. Nghị quyết này thaynghị quyết của Quốc hội khóa VI, kỳ họp thứ hai ngày 15 tháng 01 năm 1977 vềtổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 1975.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Trường Chinh