QUỐC HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 1987

NGHỊ QUYẾT

CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGÀY 22 THÁNG 6 NĂM 1987 VỀ DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI

QUỐC HỘINƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Sau khi nghe báo cáo của Hội đồng Bộ trưởng và báo cáo của Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội về dự thảo Luật đất đai;
Theo đề nghị của Hội đồng Bộ trưởng và của Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội;
Căn cứ vào Điều 83 của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

QUYẾT NGHỊ

1- Tán thành cho công bố dự thảo Luật đất đai để nhân dân tham gia ý kiến.

2- Giao Hội đồng Bộ trưởng cùng Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội nghiên cứu tiếp thụ ý kiến của các đại biểu tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá VIII về dự thảo Luật đất đai, chỉnh lý dự thảo, trình Hội đồng Nhà nước xem xét và quyết định việc công bố và tổ chức lấy ý kiến của nhân dân.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VIII, kỳ họp thứ nhất, thông qua ngày 22 tháng 6 năm 1987.

Lê Quang Đạo

(Đã ký)