QUỐC HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 1985

NGHỊ QUYẾT

CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 1985 VỀ VIỆC KÉO DÀI NHIỆM KỲ CỦA QUỐC HỘI KHÓA VII

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 84 của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt nam;
Theo đề nghị của Hội đồng Nhà nước;

QUYẾT NGHỊ

1- Kéo dài nhiệm kỳ của Quốc hội khoá VII thêm một năm.

2- Tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VIII trước ngày 24 tháng 4 năm 1987.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VII, kỳ họp thứ 10, thông qua ngày 28 tháng 12 năm 1985.

Nguyễn Hữu Thọ

(Đã ký)