QUỐC HỘI
********

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 1975

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ CỦA HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG CHÍNH TRỊ THỐNG NHẤT TỔ QUỐC

QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA KHOÁ V, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ vào Điều 43 và Điều 53 của Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
Sau khi nghe báo cáo của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về kết quả của Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất Tổ quốc tiến hành từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 11 năm 1975 tại Sài - gòn.

QUYẾT NGHỊ:

1- Hoan nghênh thắng lợi của Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất Tổ quốc và tán thành hoạt động của Đoàn đại biểu miền Bắc tại Hội nghị.

2- Phê chuẩn kết quả của Hội nghị hiệp thương chính trị ghi trong hai văn kiện sau đây đã được Hội nghị nhất trí thông qua:

- Thông cáo của Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất Tổ quốc.

- Những vấn đề đã được hai Đoàn đại biểu nhất trí thông qua trong Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất Tổ quốc.

Xuân Thuỷ

(Đã ký)