QUỐC HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 1983

NGHỊ QUYẾT

CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHÓA VII KỲ HỌP THỨ 5 NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 1983 PHÊ CHUẨN NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC VỀ VIỆC CỬ ĐỒNG CHÍ VÕ ĐÔNG GIANG GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG.

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 83 và Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Theo đề nghị của Hội đồng Nhà nước.

QUYẾT NGHỊ

Phê chuẩn Nghị quyết số 344 NQ/HĐNN7 ngày 29 tháng 4 năm 1983 của Hội đồng Nhà nước về việc cử đồng chí Võ Đông Giang giữ chức Bộ trưởng.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VII, kỳ họp thứ 5, thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1983.

Nguyễn Hữu Thọ

(Đã ký)