QUỐC HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 1978

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN NGHỊ QUYẾT VÀ PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Sau khi nghe báo cáo của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về Nghị quyết ngày 26-5-1978 và pháp lệnh ngày 30-11-1978;

QUYẾT NGHỊ :

Phê chuẩn:

1. Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội ngày 26-5-1978 về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện và số lượng thành viên của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Uỷ ban nhân dân huyện.

2. Pháp lệnh của Uỷ ban thường vụ Quốc hội ngày 30-11-1978 về việc xin ân giảm án tử hình và xét duyệt án tử hình.

Trường Chinh

(Đã ký)