QUỐC HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 1982

NGHỊ QUYẾT

CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÊ CHUẨN QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC VỀ VIỆC CỬ VÀ MIỄN NHIỆM MỘT SỐ THÀNH VIÊN CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 83 và Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt - Nam;
Theo đề nghị của Hội đồng Nhà nước;

QUYẾT NGHỊ

Phê chuẩn Nghị quyết số 166 NQ/HĐNN7 ngày 23 tháng 04 năm 1982 và Nghị quyết số 200 NQ/HĐNN7 ngày 16 tháng 06 năm 1982 của Hội đồng Nhà nước về việc cử và miễn nhiệm một số thành viên của Hội đồng Bộ trưởng.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa VII, kỳ họp thứ 3, thông qua ngày 28 tháng 06 năm 1982.

Nghiêm Xuân Yêm

(Đã ký)