NGHỊ QUYẾT

CỦA QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ NGÀY 9 THÁNG 2 NĂM 1974 THÔNG QUA PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 2 NĂM 1974 - 1975 VÀ NHỮNG CHỈ TIÊU CỦA KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 1974

QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Sau khi nghe báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch nhà nước năm 1973, phương hướng và nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế 2 năm 1974 - 1975,và kế hoạch nhà nước năm 1974.
Sau khi nghe thuyết trình của uỷ ban kế hoạch và ngân sách của quốc hội và những ý kiến của các đại biểu quốc hội .

QUYẾT NGHỊ:

1- Nhất trí tán thành sự đánh giá của Chính phủ về việc thực hiện kế hoạch nhà nước năm 1973.

2- Thông qua phương hướng và nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế 2 năm 1974-1975.

3- Thông qua những chỉ tiêu của kế hoạch nhà nước năm 1974.

Khúc Văn Thành

(Đã ký)

Trường Chinh

(Đã ký)