QUỐC HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 1983

NGHỊ QUYẾT

CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHÓA VII KỲ HỌP THỨ 5 NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 1983 THÔNG QUA SƠ BỘ PHẦN CHUNG CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 83 và Điều 86 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Theo đề nghị của Hội đồng Bộ trưởng.

QUYẾT NGHỊ

Thông qua sơ bộ Phần chung của Bộ Luật hình sự.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VII, kỳ họp thứ 5, thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1983.

Nguyễn Hữu Thọ

(Đã ký)