QUỐC HỘI
********

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 1976

NGHỊ QUYẾT

XÁC NHẬN TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU CỦA CÁC ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

QUỐC HỘI CHUNG CỦA CẢ NƯỚC

KỲ HỌP THỨ NHẤT

Căn cứ vào các văn kiện của Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất Tổ quốc đã được Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà và Hội nghị đại biểu nhân dân miền Nam Việt Nam phê chuẩn;
Căn cứ vào Luật bầu cử đại biểu Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và Pháp lệnh quy định bầu cử đại biểu Quốc hội ở miền Nam Việt Nam của Hội đồng cố vấn và Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam.
Sau khi nghe Uỷ ban thẩm tra tư cách đại biểu của đại biểu Quốc hội báo cáo về kết quả việc thẩm tra;

QUYẾT NGHỊ:

Xác nhận tư cách đại biểu của bốn trăm chín mươi hai (492) đại biểu Quốc hội trúng cử trong cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của cả nước ngày 25 tháng 4 năm 1976 theo biên bản tổng kết ngày 21 tháng 6 năm 1976 của Hội đồng bầu cử toàn quốc.

Trường Chinh

(Đã ký)