QUỐC HỘI
********

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 1975

NGHỊ QUYẾT

CỦA QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ XÁC NHẬN TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
CỦA CÁC ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ V

QUỐC HỘINƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ KHOÁ IV, KỲ HỌP THỨ NHẤT

Căn cứ vào Điều 56 của Hiến pháp và Điều 2 của Luật Tổ chức Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.
Sau khi nghe báo cáo của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về tình hình và kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá V.
Căn cứ vào báo cáo và đề nghị của uỷ ban thẩm tra tư cách đại biểu của đại biểu quốc hội.

QUYẾT NGHỊ:

Xác nhận tư cách đại biểu của 424 đại biểu quốc hội trúng cử trong cuộc bầu cử ngày 6 tháng 4 năm 1975 theo biên bản tổng kết ngày 8 tháng 5 năm 1975 của Hội đồng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá V.

Xuân Thuỷ

(Đã ký)