QUỐC HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 1979

NGHỊ QUYẾT

XÁC NHẬN TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ HOÀNG MINH CÔN

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 56 của Hiến pháp năm 1959,
Sau khi nghe Uỷ ban thẩm tra tư cách đại biểu Quốc hội báo cáo về kết quả việc thẩm tra.

QUYẾT NGHỊ:

Xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội của đồng chí Hoàng Minh Côn trúng cử trong cuộc bầu cử bổ sung ngày 2 tháng 12 năm 1979 ở khu vực bầu cử IV, tỉnh Thanh Hóa.

Trường Chinh

(Đã ký)