QUỐC HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 1982

NGHỊ QUYẾT

CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 1982 XÁC NHẬN TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI CỦA 6 ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU BỔ SUNG VÀO QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 88 của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều 7 của Luật Tổ chức Quốc hội và Hội đồng Nhà nước;
Sau khi nghe Uỷ ban thẩm tra tư cách đại biểu Quốc hội báo cáo về kết quả việc thẩm tra tư cách đại biểu của 6 đại biểu mới được bầu bổ sung vào Quốc hội khoá VII;

QUYẾT NGHỊ

Xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội của:

1- Đồng chí Hoàng Cầm, đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá.

2- Đồng chí Tô Đình Cơ, đại biểu Quốc hội tỉnh Nghĩa Bình.

3- Đồng chí Đặng Hồi Xuân, đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng.

4- Đồng chí Châu Ninh, đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang.

5- Đồng chí Quang Trung, đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La.

6- Đồng chí Phạm Xong tức Phạm Hồng, đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai - Kon Tum.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VII, kỳ họp thứ 4, thông qua ngày 20 tháng 12 năm 1982.

Nguyễn Hữu Thọ

(Đã ký)