Nghị quyết

NGHỊ QUYẾT

CỦA QUỐCHỘI SỐ 34/1999/QH10 NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 1999
VỀ XÂY DỰNG PHÁP LỆNH TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 84Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, Điều 2 và Điều 6của Luật tổ chức Quốc hội;

Theo đề nghị của Uỷban thường vụ Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ:

Giao Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh tình trạngkhẩn cấp để áp dụng trong trường hợp có thảm hoạ lớn do thiên nhiên hoặc conngười gây ra; dịch bệnh nguy hiểm lây lan trên quy mô rộng hoặc có tình hình đedoạ nghiêm trọng đến an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.

Nghị quyết này đã đượcQuốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ 6 thông quangày 21 tháng 12 năm 1999