Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến - 1900.1940

(Luật sư tư vấn pháp luật hình sự qua điện thoại gọi:  - 1900.1940)

--------------------------------------------------------------------------------------

CHÍNH PHỦ
----------------

Số: 47/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐÀM PHÁN, KÝ HIỆP ĐỊNH TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP VỀ HÌNH SỰ GIỮA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CỘNG HÒA IN-ĐÔ-NÊ-XI-A

-----------------------------

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Về đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại tờ trình Chính phủ số 40/TTr-VKSNDTC-HTQT ngày 14 tháng 8 năm 2012,

 

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan thành lập đoàn liên ngành để đàm phán Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa In-đô-nê-xi-a nêu tại tờ trình trên.

Điều 2. Ủy quyền cho Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Tiến làm Trưởng đoàn đàm phán Hiệp định trên.

Điều 3. Ủy quyền cho một lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao thay mặt Nhà nước ký Hiệp định trên với đại diện có thẩm quyền của In-đô-nê-xi-a.

Điều 4. Viện kiểm sát nhân dân tối cao báo cáo Chủ tịch nước về việc đàm phán, ký Hiệp định trên.

Điều 5. Giao Bộ Tài chính cấp kinh phí cho Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức đàm phán, ký Hiệp định trên.

Điều 6. Giao Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục đối ngoại theo quy định hiện hành./.

 

 Nơi nhận:
- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước (để báo cáo);
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Các Bộ: Ngoại giao, Tư pháp, Tài chính, Công an;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: PL, NC, TH;
- Lưu: VT, QHQT (2).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

 

----------------------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LUẬT LIÊN QUAN: