Hệ thống ngân hàng nhất quán với những nguyên tắc của đạo Hồi và các nền kinh tế Hồi giáo. Đạo Hồi cấm thu tiền lãi, thường được gọi là riba, mặc dù thỏa thuận chia sẻ lợi nhuận thường được phép. Với tình hình thương mại đang ngày một tăng giữa các quốc gia phương Tây và các quốc gia Hồi giáo tại Trung Đông, Citibank, Deutsche Bank và các ngân hàng phương Tây khác đã khai trương các đơn vị ngân hàng Hổi giáo kể từ năm 1996. Bởi vì nghiệp vụ ngân hàng Hồi giáo hiện đại cỏn tương đối mới, các quy tắc cho kế toán tài chính, điều hành ngân hàng, và những tiêu chuẩn cho vay liên tục cải tiến, khi các thực tiễn kinh doanh đã được cải tiến nhiều hơn. Viện Nghiệp vụ Ngân hàng và Bảo hiểm Hồi giáo, một tổ chức ở London, phát biểu rằng ngân hàng Hồi giáo được cấu trúc để lưu giữ vị thế phân biệt rõ ràng giữa vốn cổ đông và tiền gửi của khách hàng, để bảo đảm chia sẻ lợi nhuận đúng theo luật Hồi giáo.