Căn cứ vào Điều 199 Bộ luật Lao động năm 2019, tổ chức đại diện người lao động là bên tranh chấp lao động tập thể về lợi ích có quyền tiến hành thủ tục quy định tại các điều 200, 201 và 202 Bộ luật Lao động năm 2019 để đình công trong trường hợp sau đây:

* Hòa giải không thành hoặc hết thời hạn hòa giải quy định tại khoản 2 Điều 188 Bộ luật Lao động năm 2019 mà hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải.

* Ban trọng tài lao động không được thành lập hoặc thành lập nhưng không ra quyết định giải quyết tranh chấp hoặc người sử dụng lao động là bên tranh chấp không thực hiện quyết đỉnh giải quyết tranh chấp của Ban trọng tài lao động.

Như vậy, có thể thấy, đình công chỉ được thực hiện trong những trường hợp nhất định theo đúng trình tự, thủ tục của Bộ luật Lao động năm 2019 chứ không phải tùy ý thực hiện.

Bỗi lẽ, một khi đỉnh công xảy ra sẽ ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động; suy đến cùng, cũng sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động, nên quyền đình công chỉ được thực hiện khi thật sự cần thiết.