Người môi giới mua bán tàu biển (Sale and purchase broker) là người làm trung gian cho các bên liên quan trong việc giao dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán tàu biển. Viết tắt là s&p.