A. 6

B. 8

C. 10

D. 12

Phương án đúng là B Bởi vì:

Căn cứ Khoản 2 Điều 12 Bộ luật Hình sự năm 2015 và Chương XIV gồm có 08 tội danh (Điều 123, Điều 134, Điều 141 đến Điều 144 và Điều 150, Điều 151 Bộ luật Hình sự năm 2015).