A. 3

B. 5

C. 6

D. 8

Phương án đúng là c Bởi vì:

Căn cứ Khoản 2 Điều 12 Bộ luật Hình sự năm 2015 và Chương XVI gồm có 06 tội danh (Từ Điều 168 đến Điều 173 và Điều 178 Bộ luật Hình sự năm 2015).