A. 3

B. 5

C. 7

D. 9

Phương án đúng là B Bởi vì:

Căn cứ Khoản 2 Điều 12 Bộ luật Hình sự năm 2015 và Chương XX gồm cọ 05 tội danh (Từ Điều 248 đến Điều 252 Bộ luật Hình sự năm 2015).